Czy piwo bezalkoholowe podlega podatkowi akcyzowemu?

Zgodnie z ustawą akcyzową (Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U.2020.722 t.j. ze zm. – dalej jako ustawa) produkcją piwa w rozumieniu ustawy jest nie tylko wytwarzanie, ale i przetwarzanie piwa, a także jego rozlew. Produkcja piwa powinna odbywać się w składzie podatkowym, z wyjątkiem produkcji z wykorzystaniem instytucji przedpłaty akcyzy, która z chwilą powstania zobowiązania podatkowego będzie zaliczona na poczet należnej akcyzy (art. 94 ustawy).

Piwem są zaś wszelkie wyroby objęte pozycją nomenklatury scalonej (CN) 2203 00 (piwo otrzymywane ze słodu) oraz wszelkie wyroby zawierające mieszaninę piwa z napojami bezalkoholowymi, objęte pozycją CN 2206 00, jeżeli rzeczywista objętościowa moc alkoholu w tych wyrobach przekracza 0,5% objętości. Zgodnie z uwagami zawartymi w klasyfikacji wg. CN (jak dla Taryfy celnej) do działu 22 CN tylko napoje alkoholowe klasyfikowane są do pozycji 2203, podczas gdy napoje o objętościowej mocy alkoholu nieprzekraczającej 0,5 % objętości klasyfikuje się do pozycji 2202 „napoje bezalkoholowe”. W związku z powyższym, piwo bezalkoholowe nie stanowi piwa na gruncie przepisów ustawy a zatem nie jest ono wyrobem akcyzowym. Teoretycznie zatem wydawać by się mogło, że żadne obowiązki z tytułu ustawy akcyzowej nas nie spotkają przy produkcji tego napoju.

Na uwadze trzeba mieć jednak także, że w trakcie procesu produkcji piwa bezalkoholowego poddaje się obróbce piwo zawierające w składzie alkohol. Zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz.U.2018.2525 ze zm.), zwalnia się od akcyzy (przy spełnieniu określonych tam warunków) napoje alkoholowe używane do procesów produkcyjnych, jeśli produkt końcowy nie zawiera alkoholu. Zgodnie z tym przerób piwa w produkcji piwa bezalkoholowego uprawnia do skorzystania z przywołanego zwolnienia dla tzw. półproduktów.

Piwo bezalkoholowe powstaje w procesie dealkoholizacji piwa (destylacji, destylacji próżniowej czy też odwróconej osmozy), efektem tego procesu jest nie tylko otrzymanie piwa bezalkoholowego, ale i oddzielenie produktu ubocznego jakim jest alkohol etylowy (wyrób akcyzowy).

W związku z powyższym, producenta piwa bezalkoholowego mogą spotkać następujące obowiązki związane z produkcją piwa bezalkoholowego, wynikające z ustawy akcyzowej:

  • złożenie aktualizacji formularza AKC-R w przeciągu 7 dni od daty rozpoczęcia wytwarzania produktu ubocznego w procesie dealkoholizacji piwa;
  • uzyskanie zmiany zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego, co może wiązać się z koniecznością złożenia dodatkowego zabezpieczenia akcyzowego;
  • rozszerzenie ewidencji wyrobów akcyzowych w rozumieniu art. 138a ust. 1 ustawy o dane dotyczące produkcji, magazynowania i rozchodu produktu ubocznego;
  • rozpoczęcie prowadzenia dokumentacji kontroli (do 1 maja 2021 r. jako „ksiąg kontroli”) nad produkcją alkoholu etylowego, obrotem nim i jego zużyciem w rozumieniu art. 138d ustawy;
  • sporządzanie protokołów ustalenia ilości alkoholu etylowego podczas jego wydania w rozumieniu art. 138m ust. 1 pkt 3 ustawy;
  •  ujmowanie wydania części piwa do procesu dealkoholizacji w księdze kontroli produkcji piwa.

W tym zakresie odsyłamy także do interpretacji indywidualnej z dnia 11 maja 2017 r. Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej sygn. 1462-IPPP3.4513.8.2017.1.SM.

Wskazujemy dodatkowo, że od 1 lutego 2021 r. zwalnia się od akcyzy ze względu na przeznaczenie również alkohol etylowy pozostający jako odpad w procesie produkcyjnym, w którym produkt końcowy nie zawiera alkoholu etylowego, w przypadku, gdy alkohol etylowy zostanie przemieszczony do składu podatkowego z przeznaczeniem do dalszego przerobu w tym składzie, jeżeli są spełnione warunki określone w art. 32 ust. 5 pkt 2 i ust. 6d ustawy.

W tym przypadku, warunkiem zwolnienia (oprócz przemieszczania na podstawie dokumentu  e-DD albo dokumentu zastępującego e-DD) jest osiągnięcie przychodu ze sprzedaży tego alkoholu, stanowiącego nie więcej niż 0,1% całości przychodu w rozumieniu ustawy PIT lub CIT.

5/5 - (1 głosów)