Przeglądy

Dokonywanie regularnych przeglądów prawno- podatkowych ma istotne znaczenie z perspektywy prawidłowego wywiązywania się z obowiązków nałożonych przepisami prawa, gdyż ma na celu zminimalizowanie ryzyka w przypadku ewentualnej kontroli właściwych organów państwowych.

Nasze usługi w zakresie przeglądów podatkowych skupiają się przede wszystkim na:

 • przeprowadzaniu przeglądów podatkowych za wybrane okresy rozliczeniowe w zakresie wszystkich, bądź też wybranych, często specyficznych, obszarów podatkowych Klienta. Wyniki przeglądu zawierane są w pisemnym raporcie, który wskazuje na ewentualne błędy, ryzyka i nasze rekomendacje;
 • standardowo przegląd podatkowy skupia się na takich kwestiach jak:
  • prawidłowość zaliczenia wydatków do podatkowych kosztów uzyskania przychodu;
  • prawidłowość rozpoznania momentu podatkowego w zakresie podatku dochodowego w odniesieniu do osiągniętego dochodu;
  • prawidłowość uznania poszczególnych rozliczeń w zakresie rozpoznania przychodów oraz kosztów;
  • weryfikacja innych obowiązków w podatku dochodowym – podatek u źródła, obowiązki sprawozdawcze;
  • weryfikacja obowiązków jako płatnika podatku PIT;
  • prawidłowość rozliczeń w zakresie podatku VAT;
  • prawidłowość ustalania momentu podatkowego w podatku VAT;
  • prawidłowość prowadzonych rejestrów podatku VAT;
  • prawidłowość kwalifikowania wykonywanych czynności pod kątem stosowanych stawek VAT;
  • weryfikacja zasadności kwot podatku VAT do odliczenia w badanym okresie;
  • prawidłowość rozliczeń w zakresie innych podatków;
  • weryfikacja w zakresie wdrożenia w funkcjonowanie przedsiębiorstwa nowelizacji podatkowych mających istotny wpływ na rozliczenia prawno-podatkowe.

 

Nasze usługi w zakresie przeglądów prawnych:

 • są zawsze dostosowane do specyfiki branży danego Klienta i regulacji z nią związanych (zupełnie odmienne podejście należy zastosować chociażby do rynku TLS w stosunku przykładowo do działalności deweloperskiej);
 • standardowe przeglądy prawne, bez względu na gałąź gospodarki, w której funkcjonuje dane przedsiębiorstwo, obejmują m. in. zagadnienia takie jak:
  • audyt dokumentów założycielskich oraz pozostałych dokumentów korporacyjnych;
  • audyt zawieranych umów handlowych;
  • audyt zobowiązań oraz występujących sporów sądowych lub postępowań administracyjnych;
  • audyt polityki pracowniczej;
  • audyt pod kątem prawa własności intelektualnej i własności przemysłowej;
  • audyt przetwarzania danych osobowych (RODO).
 • są zawsze dostosowane do oczekiwań Klienta i przyczyny dokonywania przeglądu (ryzyko kontroli ze strony organów państwowych/ sprzedaż przedsiębiorstwa/ sprzedaży poszczególnych aktywów przedsiębiorstwa/ reorganizacja/ uporządkowanie struktur/ wejście na giełdę/ zmiana struktur zarządczych czy właścicielskich/ konflikty interesów);
 • polegają na kompleksowym badaniu stanu przedsiębiorstwa lub określonych aktywów, co pozwala na zidentyfikowanie i eliminację ryzyk prawnych z tym związanych;
 • dostarczają w formie pisemnego raportu szczegółowych informacji na temat stanu prawnego przedsiębiorstwa, zgodności procedur i dokumentów z obowiązującymi regulacjami prawa, a także nasze rekomendacje.