Cło

Obowiązujące przepisy celne są niemal w całości regulowane na poziomie prawa unijnego. Szeroki zakres regulacji, mnogość przepisów, ich stopień skomplikowania a także wpływ norm prawa międzynarodowego wpływają na powstawanie sporów z organami celno-skarbowymi. Znajomość i prawidłowe stosowanie przepisów celnych pozwalają ograniczyć obciążenia finansowe związane z międzynarodowym obrotem towarowym, zwiększyć płynność wymiany towarowej lub też uprościć czasochłonne formalności. 

Nasze usługi w obszarze ceł w szczególności obejmują następujące zagadnienia:

  • klasyfikację taryfową towarów i występowanie o wiążące informacje taryfowe (WIT),
  • ustalanie pochodzenia towarów i występowanie o wiążące informacje o pochodzeniu (WIP),
  • analizę poprawności stosowanych metod obliczania wartości celnej towarów,
  • wsparcie we wdrażaniu procedury AEO oraz procedur uproszczonych, 
  • procedury specjalne w tym: skład celny, uszlachetnianie czynne i bierne, tranzyt, przetwarzania pod kontrolą celną,
  • postępowanie i kontrole celne oraz postępowania przed sądami administracyjnymi,
  • środki polityki handlowej w imporcie i eksporcie towarów,
  • przeglądy typu „due-dilligence” w zakresie regulacji celnych,
  • sporządzanie pisemnych opinii dotyczących wszelkich zagadnień z obszaru cła.