Schematy podatkowe

Z dniem 1 stycznia 2019 roku do polskiego porządku prawnego zostały prowadzone regulacje dotyczące obowiązkowego informowania o schematach podatkowych (MDR). Co istotne, w ślad za regulacjami MDR, wprowadzone zostały także wysokie sankcje karno-skarbowe za naruszenie przepisów dotyczących raportowania.

Nasze usługi w zakresie schematów podatkowych skupiają się przede wszystkim na:

 • przeprowadzaniu przeglądów podatkowych z perspektywy identyfikacji schematów podatkowych, które mogły zaistnieć w ramach prowadzonych działalności gospodarczych po 25 czerwca 2018 roku, podsumowywanych w formie pisemnych raportów ze wskazaniem na zdarzenia kwalifikowane do zgłoszenia do Szefa KAS;
 • przygotowaniu wewnętrznych procedur w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych;
 • przygotowaniu dodatkowych wytycznych mających na celu bieżącą identyfikację zdarzeń z perspektywy schematów podatkowych;
 • wsparciu w prawidłowym wdrożeniu procedur oraz wytycznych dotyczących informowania o schematach podatkowych;
 • przeprowadzaniu szkoleń z elementami warsztatów praktycznych w przedmiocie identyfikacji i raportowania schematów podatkowych wraz z przekazaniem materiałów w wersji pdf;
 • stałym wsparciu w zakresie regulacji MDR polegającym na:
  • przeprowadzaniu regularnych, comiesięcznych analiz zdarzeń gospodarczych z perspektywy obowiązku zgłoszenia informacji o schemacie podatkowym,
  • przygotowywaniu informacji o schematach podatkowych (MDR-1, MDR-2, MDR-3, MDR-4),
  • reprezentacji w zakresie zgłoszeń informacji o schematów podatkowych w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa,
  • udzielaniu odpowiedzi na wątpliwości w związku z planowanym lub zrealizowanym zdarzeniem gospodarczym pod katem zgłoszenia MDR;
  • udzielaniu w imieniu Klienta odpowiedzi na zapytania podmiotów zewnętrznych (np. banki, kontrahenci) w zakresie kwalifikowania konkretnych zdarzeń gospodarczych jako ewentualne schematy podatkowe;
  • informowaniu Klienta o wszelkich istotnych z perspektywy jego działalności zmianach w przepisach prawa podatkowego związanych z informowaniem o schematach podatkowych;
  • wprowadzaniu w ramach działalności Klienta praktyk mających na celu prawidłowe wywiązywanie się z obowiązku zgłoszenia schematów podatkowych, jak i też praktyk mających na celu zapobieganie powstawaniu schematów podatkowych, ze szczególnym uwzględnieniem tych schematów, które mogą zostać poczytane jako tzw. agresywne optymalizacje podatkowe.
 • doraźnym wsparciu w zakresie regulacji MDR, w tym przede wszystkim opiniowanie konkretnych zdarzeń gospodarczych pod kątem schematów podatkowych oraz przygotowywanie informacji o schemacie podatkowym w przypadku jego ukonstytuowania.