Podatek u źródła

Podatek u źródła, który przewiduje konieczność poboru podatku przez polski podmiot, jeśli dokonuje wypłaty z tytułu wybranych należności na rzecz kontrahenta niebędącego rezydentem Rzeczypospolitej Polskiej, nadal budzi wątpliwości. Ich skalę zwiększa obowiązek dochowania należytej staranności, który został wprowadzony bezpośrednio do tej regulacji. 

Nasze usługi w zakresie podatku u źródła skupiają się przede wszystkim na:

 • audycie transakcji transgranicznych z perspektywy objęcia ich zakresem podatku u źródła, wraz ze wskazaniem rekomendacji;
 • audycie składanych informacji i deklaracji związanych z rozliczeniem podatku u źródła wraz ze wskazaniem ewentualnych nieprawidłowości;
 • analizie zawartych umów z perspektywy ryzyka opodatkowania podatkiem u źródła wypłacanego na ich podstawie wynagrodzenia, jak również formułowaniu odpowiednich klauzul ubruttawiających;
 • wprowadzaniu procedur mających na celu prawidłowe identyfikowanie usług niematerialnych generujących obowiązki na gruncie podatku u źródła, dochowanie należytej staranności w tym zakresie i właściwe rozliczenie podatku;
 • sporządzenie wniosków o wydanie opinii o stosowaniu preferencji w poborze podatku u źródła;
 • sporządzaniu projektów oświadczeń o statusie odbiorcy jako rzeczywistym właścicielu wypłacanych należności;
 • sporządzeniu opinii uzasadniających opodatkowanie określonych usług niematerialnych podatkiem u źródła wraz ze wskazaniem możliwości zastosowania innej stawki podatku niż podstawowa, wraz z przybliżeniem ryzyk, w tym dotyczących obowiązku dochowania należytej staranności i kwestii statusu odbiorcy jako rzeczywistego właściciela;
 • bieżącej analizie wyroków sądów administracyjnych i sporządzaniu rekomendacji na podstawie zmieniającej się linii orzeczniczej;
 • opracowywaniu uzasadnień biznesowych, w tym dotyczących przyjętego sposobu opodatkowania usług niematerialnych w określonych sytuacjach gospodarczych;
 • występowaniu o zwrot nadpłaconego lub niewłaściwie pobranego podatku u źródła;
 • przygotowywaniu wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych prawa podatkowego w zakresie przepisów dotyczących podatku u źródła;
 • wsparciu oraz reprezentowaniu w trakcie kontroli, postępowań podatkowych i sądowych w zakresie podatku u źródła;
 • raportowaniu MDR w przypadku wystąpienia uzgodnienia, którego cechy są związane z podatkiem u źródła;
 • przeprowadzaniu szkoleń.