Dyrektor KIS potwierdza- wspólnicy spółki komandytowej nie zapłacą daniny solidarnościowej

Przyzwyczailiśmy się już do faktu, że spółki komandytowe stały się podatnikami CIT. Uznając wszystkie negatywne konsekwencje tej zmiany, z podwójnym opodatkowaniem zysku spółki na czele, warto również zwrócić uwagę na pozytyw tej regulacji – brak obowiązku zapłaty „podatku od najbogatszych”, czyli daniny solidarnościowej.

Przypomnijmy: obowiązek zapłaty daniny solidarnościowej, zgodnie z art. 30h ustawy o PIT, ciąży na osobach fizycznych, które w roku podatkowym osiągnęły łącznie ponad 1 milion złotych dochodu:

  • opodatkowanego na zasadach ogólnych (tj. wg skali podatkowej),
  • z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem liniowym.
  • z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, w tym z realizacji praw wynikających z tych instrumentów,
  • z zagranicznej jednostki kontrolowanej.

Stawka daniny wynosi 4% nadwyżki ponad wspomniany milion.

Wraz z uznaniem spółek komandytowych za podatników podatku dochodowego od osób prawnych, zmieniła się klasyfikacja źródła przychodów wspólników tych spółek. Dotychczas, z uwagi na podatkową transparentność spółki, dochód opodatkowany był wyłącznie na poziomie wspólników, którzy osiągali przychody z działalności gospodarczej. Skutkowało to obowiązkiem zapłaty daniny. Od momentu uzyskania przez spółkę statusu podatnika CIT, wspólnicy osiągają przychody z kapitałów pieniężnych opodatkowane, na podstawie art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT, zryczałtowanym podatkiem dochodowym. W rezultacie, jako że ten rodzaj przychodu nie został wymieniony we wskazanym wyżej art. 30h ustawy o PIT, dochody wspólnika spółki kapitałowej z udziału w jej zyskach nie mogą być uwzględnione przy ustalaniu podstawy opodatkowania daniną solidarnościową.

Powyższe stanowisko potwierdził w ostatnim czasie Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej z dnia 10.11.2021 o sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.777.2021.1.RK (zaznaczyć należy, że we wskazanym w niej stanie faktycznym spółka komandytowa stała się podatnikiem CIT dnia 1 maja 2021):

Mając na uwadze powyższe regulacje prawne wskazać należy, że za okres od dnia 1 maja 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. i w latach podatkowych następnych, Wnioskodawca ustalając podstawę naliczania daniny solidarnościowej, o której mowa art. 30h ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przy jej wyliczaniu, nie jest zobowiązany uwzględniać udziałów Wnioskodawcy w dochodach uzyskanych za dany rok podatkowy w Spółce, gdyż ww. dochody są traktowane na równi z dochodami uzyskanymi z kapitałów pieniężnych i Spółka będąca podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, jako płatnik będzie zobowiązana obliczyć 19% zryczałtowany podatek. Natomiast uzyskany przez Wnioskodawcę dochód (przychód) z udziału w zyskach Spółki od 1 stycznia 2021 r. do 30 kwietnia 2021 r. będzie uwzględniany przy ustalaniu podstawy opodatkowania daniną solidarnościową.

Biorąc więc pod uwagę wyłączenie wspólników spółek komandytowych spod działania daniny solidarnościowej, oraz wprowadzone w Polskim Ładzie drastyczne zmiany w sposobie obliczania składki zdrowotnej (które są dla nich dość korzystne w porównaniu do innych form prowadzenia działalności) prowadzenie przedsiębiorstwa w formie spółki komandytowej może znowu zyskać na popularności.

Oceń ten wpis