Estoński CIT – działa w Polsce od 2021 r., ale wraz z wejściem w życie Polskiego Ładu został dodatkowo

Od 2022 r. do systemu można wejść niezależnie od tego, jakie osiąga się przychody. Nie ma też limitu przychodów, które można osiągnąć w ramach systemu, a po których przekroczeniu trzeba zrezygnować z tej formy rozliczeń. W pierwotnej wersji limit przychodów wynosił 100 mln zł, co wykluczało z udziału w estońskim CIT średnie i duże firmy. 

Ponadto ta metoda opodatkowania stała się dostępna dla spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych, a nie jak początkowo — wyłącznie dla spółek akcyjnych i z ograniczoną odpowiedzialnością.

Przypomnieć trzeba, że od 2022 r. korzystanie z estońskiego CIT obwarowane jest tylko dwoma warunkami. Pierwszy dotyczy tego, aby struktura firmy była prosta, czyli żeby spółka, która korzysta z estońskiego CIT, nie miała innych spółek zależnych i jej wspólnikami były jedynie osoby fizyczne. Drugi warunek to posiadanie minimalnego zatrudnienia. W spółce musi pracować co najmniej 3 pracowników, niezależnie od tego, czy to na umowę o pracę, czy na umowę zlecenia. Niemniej, dla przedsiębiorstw, które dopiero startują w biznesie, czyli zakładają swoją spółkę lub są małymi podatnikami, są tu pewne uproszczenia, np. przedsiębiorca, który startuje ma aż 4 lata, żeby dojść do poziomu 3 pracowników.

W poprzedniej wersji przepisów dotyczących estońskiego CIT wymagano od firmy, aby ponosiła określone nakłady inwestycyjne. Z tego wymogu w ramach Polskiego Ładu również zrezygnowano.

W wyniku zmiany w przepisach ustawy PIT określone zostały nowe zasady opodatkowania przychodów uzyskiwanych przez wspólników spółki akcyjnej, prostej spółki akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki komandytowo-akcyjnej, oraz spółki komandytowej, które pochodzą z zysków tych spółek osiągniętych w okresie, gdy spółki te były opodatkowane ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT).

Zryczałtowany podatek dochodowy obliczony wg 19% stawki podatku od przychodów wspólnika pochodzących w podziału zysku z takich spółek podlega obniżeniu o:

 1) 90% kwoty odpowiadającej iloczynowi procentowego udziału wspólnika w  zysku spółki i należnego ryczałtu od dochodów spółek z zysku podzielonego tej spółki, z którego przychód ten został uzyskany – gdy stawka ryczałtu od dochodów spółki, który spółka jest obowiązana zapłacić od wypłaconych zysków, wynosi 10%, albo 

2) 70% kwoty odpowiadającej iloczynowi procentowego udziału wspólnika w  zysku spółki i należnego ryczałtu od dochodów spółek z zysku podzielonego tej spółki, z którego przychód ten został uzyskany – gdy stawka ryczałtu od dochodów spółki, który spółka jest obowiązana zapłacić od wypłaconych zysków, wynosi 20%.

W efekcie powyższych obniżeń efektywna stawka podatkowa jest niższa niż w przypadku standardowych rozliczeń. W przypadku małych podatników (przychody do 2 mln euro) podatek w estońskim CIT wynosi łącznie 20 proc. W przypadku większych podatników łączne opodatkowanie — na poziomie spółki i wspólnika — wynosi tylko 25 proc. W klasycznym systemie natomiast łączna efektywna stawka podatkowa to odpowiednio ponad 26 proc. dla małych i 34 proc. dla większych podatników – przypomniało MF.

Zapłata podatku Estońskiego CIT – kiedy następuje:

Ø  wówczas gdy wypłaca się zyski ze spółki. Wypłata zysków to przede wszystkim dywidenda.

Niemniej, wypłata zysków rozumiana jest szeroko – to nie tylko formalna wypłata dywidendy, ale także wszelkie inne sytuacje identyczne w skutkach. To sporadyczne sytuacje, kiedy celowo wypłaca się zyski w inny sposób (ukryta dywidenda).

Zaznaczyć trzeba, ze możliwe jest wyjście z estońskiego systemu opodatkowania np. wskutek podjęcia decyzji o skorzystaniu z Polskiej Strefy Inwestycji. W razie wyjścia z systemu estońskiego nie dojdzie do zapłaty podatku od całości zysku wygenerowanego w tym okresie, a jedynie podatek od tego zysku winien zostać zapłacony przy jego dystrybucji. Wysokość podatku określa się poprzez zastosowanie stawki opodatkowania, która obowiązywała w okresie rozliczania się Estońskim CIT.

Jak przejść na Estoński CIT:

Ø  należy złożyć zawiadomienie o wyborze tej formy opodatkowania do właściwego naczelnika urzędu skarbowego;

Ø  termin: do końca 1. roku podatkowego, w którym chcesz skorzystać z Estońskiego CIT;

Ø  w trakcie roku podatkowego: wtedy należy zamknąć księgi i zrobić sprawozdanie finansowe co pozwoli ustalić podstawę opodatkowania za okres stosowania Estońskiego CIT.

W sytuacji dalszych pytań prosimy o kontakt.

Oceń ten wpis