Informacja o realizowanej strategii podatkowej

Podatnicy są zobowiązani do sporządzenia informacji o strategii podatkowej za rok 2020 r. do 31 grudnia 2021 r.

Ustawa nowelizująca nie zawierała szczególnych regulacji przejściowych, czego wynikiem była niepewność w zakresie pierwszego upublicznienia informacji o realizacji strategii podatkowej – konkretnie, czy powinny być składane za 2020, czy też dopiero za 2021 rok.

Komunikat na stronie ministerialnej z 9 grudnia 2020 odniósł się do tych wątpliwości. Zgodnie z jego treścią, podatnicy są zobowiązani do sporządzenia i opublikowania informacji już za 2020 rok- w terminie do 31 grudnia 2021 roku (zakładając, że rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym) – pomimo, że artykuł 27c ustawy o CIT, dotyczący podawania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej, obowiązuje od 1 stycznia 2021 roku.

Obowiązanymi do sporządzania i podawania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej są:

 • podatkowe grupy kapitałowe – bez względu na wysokość osiągniętych przychodów (informacja o realizowanej strategii podatkowej sporządzana przez podatkową grupę kapitałową zawierać ma informacje w odniesieniu do podatkowej grupy kapitałowej oraz każdej ze spółek wchodzących w jej skład),
 • podatnicy (podatku CIT), inni niż podatkowe grupy kapitałowe, których przychody w roku podatkowym przekraczają równowartość 50 mln euro.

Sprawozdanie z realizowanej strategii podatkowej obejmuje szeroki wachlarz informacji. Co istotne, przepisy ustawy o CIT określające zakres danych w nim zamieszczanych mają charakter otwarty. Wynika to z użytego przez ustawodawcę zwrotu ,,w szczególności”, a także z faktu, że sprawozdanie powinno być przygotowane z uwzględnieniem charakteru, rodzaju i rozmiaru prowadzonej działalności. Wobec tego zaznaczamy, że podmiot sporządzający informację każdorazowo powinien dokonać analizy, jakie dane należałoby upublicznić.

Na co jednak szczególną uwagę zwrócił ustawodawca?

Przede wszystkim w sprawozdaniu należy ująć:

 1. informacje o stosowanych przez podatnika:
  1. procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie,
  1. dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej,
 2. informacje odnośnie do realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej, z podziałem na podatki, których dotyczą,
 • informacje o:
  • transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki, w tym podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej,
  • planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4,
 1. informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie:
 2. ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej,
 3. interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej,
 4. wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku od towarów i usług,
 5. wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym.
 6. informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej.

Wyłączeniu z obowiązku upubliczniania podlegają jednak informacje objęte tajemnicą handlową, przemysłową, zawodową lub procesu produkcyjnego.

Po sporządzeniu sprawozdania pozostaje jeszcze kwestia konieczności jego opublikowania. Informacja o realizacji strategii podatkowej za rok podatkowy, sporządzona w języku polskim (lub przetłumaczona) zamieszczona ma być przez podatnika na jego stronie internetowej –  w terminie do końca dwunastego miesiąca następującego po zakończeniu roku podatkowego, którego dotyczy publikowana informacja.

W przypadku, gdy podatnik nie posiada własnej strony internetowej, informacja o realizowanej strategii podatkowej udostępniona może być na stronie internetowej podmiotu z nim powiązanego.

Informację o adresie strony internetowej należy przekazać naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu dla podatnika w tym samym terminie.

Co jednak w sytuacji gdy ani podatnik, ani jego podmioty powiązane nie posiadają strony internetowej? Przepisy niestety tego nie rozstrzygają. Regulują one jednak karę jakiej podlega podatnik w przypadku niedopełnienia omawianego obowiązku – wynosi ona nawet do 250 000 zł.

Oceń ten wpis