Interpretacja 590- co to takiego?

W ramach nowych rozwiązań, Polski Ład wprowadził z początkiem 2022 roku tzw. Interpretację 590, czyli porozumienie inwestycyjne z organem podatkowym, nazywane również „listem żelaznym”.

Jak wskazano na stronie Ministerstwa Finansów: „to nowy instrument prawa podatkowego, który umożliwi inwestorowi zarządzanie ryzykiem podatkowym oraz określenie skutków podatkowych inwestycji.

Porozumienie inwestycyjne jest umową zawieraną między inwestorem a Ministrem Finansów w zakresie skutków podatkowych inwestycji. Ma gwarantować inwestorowi pewność wykładni przepisów prawa podatkowego, jak i zapewniać jednolitą i spójną wykładnię przepisów podatkowych w zakresie:

  • uprzedniego porozumienia cenowego,
  • opinii zabezpieczającej,
  • interpretacji indywidualnej,
  • wiążącej informacji akcyzowej,
  • wiążącej informacji stawkowej.

W ten sposób inwestor, na swój wniosek, uzyska od organu podatkowego możliwie pełne wyjaśnienie wszelkich skutków podatkowych planowanej inwestycji.

Porozumienie inwestycyjne to odpowiedź na potrzeby strategicznych inwestorów – zarówno zza granicy, jak i z Polski.”

I590- nowa forma decyzji została zdefiniowana w art. 2 pkt 1 ustawy z 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz.U. z 2020 r. poz. 1752) jako: 

  • inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z założeniem nowego zakładu, zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu, dywersyfikacją produkcji zakładu przez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie lub zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu, lub
  • nabycie aktywów należących do zakładu, który został zamknięty lub zostałby zamknięty, gdyby zakup nie nastąpił, przy czym aktywa nabywane są przez przedsiębiorcę niezwiązanego ze sprzedawcą i wyklucza się samo nabycie akcji lub udziałów przedsiębiorstwa.

Warunki, jakie musi spełnić podatnik ubiegający się o wydanie I590, to wysokość inwestycji- co najmniej 100 mln zł. Taki dolny limit obowiązuje w początkowym okresie obowiązywania nowych regulacji, do 2024 r. włącznie. Od 2025 r. limit zmaleje do 50 mln zł. 

I590 związana jest z poniesieniem opłat przez inwestora – wstępnej i głównej. Wstępna wynosi 50 tys. zł, a główna nawet do 500 tys. zł- zależnie od złożoności sprawy. We wniosku wspólnym (podobnie jak jest przy wniosku o wydanie wspólnej interpretacji) opłata jest pobierana od każdego inwestora. W razie odmowy zawarcia porozumienia inwestor otrzymuje zwrot opłaty.

Porozumienie inwestycyjne zawierane jest na pięć lat z opcją przedłużenia. W razie zmiany przepisów przewidziano miesięczny okres przejściowy, w którym porozumienie nadal obowiązuje i strony mogą je modyfikować. 

Koordynacją procesu wydawania I590 zajmuje się Centrum Obsługi Podatkowej Inwestora, które zostało powołane w Ministerstwie Finansów. Inwestorzy mogą kontaktować się z COPI pod adresem centrum.obslugi.inwestora@mf.gov.pl. Do zadań Centrum należy udzielanie wsparcia w momencie rozpoczęcia inwestycji, jak i na kolejnych etapach jej realizacji.

Co ciekawe, dyrektor departamentu kluczowych podatników w Ministerstwie Finansów, Pan Artur Gostomski, podczas V kongresu Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan przyznał, że od początku roku, nikt dotychczas nie wystąpił z wnioskiem o wydanie listu żelaznego.

Być może potencjalnych inwestorów odstraszają wysokie opłaty i wymogi inwestycyjne.

5/5 - (1 głosów)