Jednorazowy odpis podatkowy- zmiana limitu

Od 1 stycznia 2018 roku ma ulec zmianie brzmienie m. in. art. 22d  ustawy o PIT oraz analogicznie art. 16d ustawy o CIT w zakresie wartości jednorazowego odpisu w koszty nabywanych w ramach prowadzonej działalności składników majątku.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami podatnicy mogą nie dokonywać odpisów amortyzacyjnych od wskazanych w ustawie składników majątku, których wartość początkowa nie przekracza 3.500 zł. Wydatki poniesione na ich nabycie stanowią wówczas koszty uzyskania przychodów w miesiącu oddania ich do używania. Przy czym w przypadku czynnych podatników VAT wskazana kwota stanowi wartość netto.

Innymi słowy, jeżeli wartość początkowa składnika majątku (o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok) nie przekracza ww. kwoty, to podatnik ma możliwość nie wprowadzania go do ewidencji środków trwałych, a co za tym idzie nie dokonywania odpisów amortyzacyjnych.

Nowelizacja

Od  1 stycznia 2018 roku  ma wejść w życie nowelizacja, zgodnie z którą możliwość jednorazowego odpisu wzrośnie do 5.000 zł.  Zmienione przepisy stosować należy do składników majątku przyjętych do używania po dniu 31 grudnia 2017 roku.

Zgodnie z uzasadnieniem do nowelizacji, podwyższenie limitu wartości środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych umożliwiającego jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie tych środków lub wartości do kosztów uzyskania przychodów, stanowić będzie formę zachęty do zwiększenia wydatków inwestycyjnych, która w głównym stopniu powinna oddziaływać na mikro-, małe i średnich przedsiębiorstwa.

Należy także pamiętać, iż podwyższenie ww. kwoty uwzględniać ma przede wszystkim czynnik inflacji, gdyż omawiany limit nie był aktualizowany przez wiele lat.

 

Asystent działu prawnego

Klaudia Kalczyńska

 

 

Oceń ten wpis