Minimalny podatek dochodowy w CIT, czyli nowy pomysł na Polski Ład

Dnia 8 września br. rząd przyjął projekt nowej wersji Polskiego Ładu.

Projekt ten łagodzi pierwotnie planowane zmiany w zakresie składki zdrowotnej (jednak dzisiaj nie o tym). Co istotne, korekta planów dotyczących składki zdrowotnej spowoduje automatycznie zmniejszenie wpływów do budżetu. Najprawdopodobniej tę lukę MF chce wypełnić (lub ograniczyć) nowym podatkiem, czyli minimalnym podatkiem dochodowym zwanym też potocznie ,,podatkiem od korporacji” (por. art. 24ca ustawy o CIT w proponowanym brzmieniu). Planowane rozwiązanie zaskoczyło wielu podatników, bowiem nie było przedmiotem konsultacji społecznych w ramach Polskiego Ładu.

Kto ma więc zapłacić nowy podatek?

Podatek dotyczyć ma spółek będących podatnikami w rozumieniu art. 3 ust.1 ustawy o CIT oraz podatkowych grup kapitałowych, które w roku podatkowym:

  • poniosły stratę ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych albo
  • osiągnęły udział dochodów ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych, określony zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o CIT, w przychodach innych niż z zysków kapitałowych w wysokości nie większej niż 1%

Należy więc zauważyć, iż nowa danina ma uderzyć w tych podatników, którzy odnotowują straty lub mają niską rentowność (poniżej 1%). Co za tym idzie, objęci opodatkowaniem podatkiem minimalnym mają być ci podatnicy, którzy nie płacą podatku CIT lub też płacą go w marginalnej (w ocenie MF)  wysokości- w stosunku do osiąganych przychodów.

Podatek ma wynosić 10% podstawy opodatkowania. Z kolei podstawa opodatkowania ma stanowić sumę:

  • kwoty odpowiadającej 4% wartości przychodów ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych osiągniętych przez podatnika w roku podatkowym oraz
  • kosztów finansowania dłużnego przekraczających 30% EBIDTA poniesionych na rzecz podmiotów powiązanych oraz
  • wartości odroczonego podatku dochodowego wynikającej z ujawnienia w rozliczeniach podatkowych niepodlegającej dotychczas amortyzacji wartości niematerialnej i prawnej w zakresie, w jakim skutkuje ona zwiększeniem zysku brutto albo zmniejszeniem straty brutto, oraz
  • poniesionych na rzecz podmiotów powiązanych kosztów nabycia określonych usług albo praw niematerialnych przekraczających 3 mln zł + 5 proc. EBITDA.

Należy wiec zauważyć, iż minimalny podatek będzie naliczany od przychodów oraz określonych wydatków. Stąd też, dochodowy charakter nowej daniny wynika jedynie z …. proponowanej nazwy nowego obciążenia fiskalnego.

Jednak równolegle warto wskazać, że kwotę zapłaconego za dany rok podatkowy minimalnego podatku dochodowego będzie odliczać się od podatku obliczonego zgodnie z art. 19 ustawy o CIT. Odliczenie ma być dokonywane w zeznaniu rocznym, za kolejno następujące po sobie 3 lata podatkowe następujące bezpośrednio po roku, w którym podatnik wpłacił minimalny podatek dochodowy. Co za tym idzie, wprowadzony mechanizm ma za zadanie wyeliminować podwójne opodatkowanie na gruncie ustawy o CIT.

Należy także wskazać, że minimalny podatek ma nie dotyczyć podatników:

  • w roku podatkowym, w którym rozpoczęli działalność, oraz w kolejno następujących po sobie dwóch latach podatkowych, następujących bezpośrednio po tym roku podatkowym;
  • będącymi przedsiębiorstwami finansowymi (w rozumieniu art. 15c ust. 6 ustawy o CIT);
  • jeżeli w roku podatkowym uzyskali przychody niższe o co najmniej 30% w stosunku do przychodów uzyskanych w roku podatkowym bezpośrednio poprzedzającym ten rok podatkowy;
  • o ,,prostej” strukturze, w więc tych, którymi wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne i które nie mają udziałów  w innych podmiotach.

Zgodnie  z zapowiedziami, minimalny podatek dochodowy miałby objąć jedynie największe korporacje. Niemniej, projekt ustawy tego w żadnym zakresie nie potwierdza. Mianowicie, zgodnie z projektem, na potrzeby minimalnego podatku dochodowego, bez znaczenia będzie jaką wysokość przychodów osiąga dana spółka lub też ile zatrudnia osób. Co za tym idzie, na chwile obecną minimalnym podatkiem dochodowym mogą zostać objęci także podatnicy z sektora MŚP (o ile generować będą starty lub wykazywać niską rentowność).

Proponowana danina ma wejść w życie już w 2022 roku. Na bieżąco śledzimy ,,dalsze losy” Polskiego Ładu, także czekamy aktualnie na ostateczny kształt minimalnego podatku dochodowego.

Oceń ten wpis