W przypadku podatników, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, data 31 marca 2018 roku jest niezwykle ważna.

Zgodnie z nowelizacją przepisów o podatku dochodowym, do dnia 31 marca, podatnicy, którzy są zobowiązani do przygotowywania dokumentacji cen transferowych, powinni wraz z deklaracją CIT  8 potwierdzić fakt jej posiadania w związku z transakcjami przeprowadzonymi w roku 2017.

Dotychczas podatnik był zobowiązany jedynie zaznaczyć, czy miał obowiązek sporządzić dokumentację cen transferowych za dany rok.

W aktualnej wersji deklaracji CIT-8 podatnik ma obowiązek wskazać, czy był zobowiązany do sporządzenia dokumentacji lokalnej, czy miał obowiązek opracowania dokumentacji grupowej a także czy był zobowiązany do przygotowania analizy danych porównawczych. Wraz z deklaracją CIT-8 podatnik składa oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji. Wskazujemy, iż takie oświadczenie obejmuje swoim zakresem jedynie dokumentację lokalną.

W poprzednim stanie prawnym za brak sporządzenia dokumentacji transakcji z podmiotami powiązanymi sankcje nakładane były w momencie, gdy podatnik nie przedłożył jej na wezwanie organu w terminie 7 dni.

Aktualnie kary mogą zostać nałożone także w sytuacji, gdy podatnik lub osoba go reprezentująca nie złoży w terminie oświadczenia o posiadaniu dokumentacji lub złożone przez nią oświadczenie nie jest zgodne z prawdą. Sankcje za niezłożenie przedmiotowego oświadczenia zostały skalkulowane w wysokości do 120 stawek dziennych (tj. do 3 200 000 złotych), a za złożenie oświadczenia fałszywego ww. kara ulega podwojeniu.

Mając na uwadze powyższe, przypominamy o obowiązku posiadania odpowiedniej dokumentacji cen transferowych za rok 2017 r.

W razie wątpliwości czy dany podmiot jest zobowiązany do przygotowania omawianej dokumentacji, służymy pomocą.

Zespół BG Tax & Legal

Oceń ten wpis