Nowy Ład a finansowanie dłużne

  1. Jak jest?

Ustawa o CIT (art. 15c) przewiduje ograniczenie, w myśl którego, podatnicy są obowiązani wyłączyć z kosztów uzyskania przychodów koszty finansowania dłużnego w części, w jakiej ich nadwyżka przewyższa 30% podatkowej EBITDA. 

Czym są koszty finansowania dłużnego? To wszelkiego rodzaju koszty związane z uzyskaniem od innych podmiotów środków finansowych i z korzystaniem z nich, w szczególności odsetki, opłaty, prowizje, premie, część odsetkową raty leasingowej, kary i opłaty za opóźnienie w zapłacie zobowiązań oraz koszty zabezpieczenia zobowiązań.

Co istotne, w obecnym stanie prawnym, podatnicy nie są obowiązani do stosowania ww. regulacji do nadwyżki kosztów finansowania dłużnego w części nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 3 mln. I ta kwota, a raczej relacja między nią, a 30% podatkowej EBITDA, dzieli podatników, organy podatkowe i sądy administracyjne. 

  • Obecne stanowisko organów podatkowych i sądów administracyjnych w zakresie limitów finansowania dłużnego

Dyrektor KIS, tak przykładowo w interpretacji indywidualnej z dnia 3 września 2021 r. o sygn. 0111-KDIB2-1.4010.299.2021.1.BJ, przyjmuje, że ww. progi (30% EBITDA i 3 mln) są od siebie niezależne. Podatnik może zatem zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów:

  • albo wartość określoną przez 30% EBITDA;
  • albo wartość określoną przez próg 3 mln,

– w zależności od tego, która z tych wartości jest wyższa.

Sądy administracyjne stoją natomiast na korzystnym dla podatników stanowisku, zgodnie z którym kwota 3 mln jest kwotą wolną. Oznacza to, że jeśli nadwyżka kosztów finansowania dłużnego ją przekracza, to wskaźnik obliczony na podstawie EBITDA należy stosować dopiero do nadwyżki ponad kwotę 3 mln zł.

  • Jak ma być od 1 stycznia?

Nowy Ład przechyla spór na korzyść organów podatkowych, bo od 1 stycznia 2022 r., przepis będzie wskazywał bezpośrednio, że podatnicy muszą wyłączyć z kosztów uzyskania przychodów koszty finansowania dłużnego w części, w jakiej ich nadwyżka przewyższa 3 mln albo 30% podatkowej EBITDA.

Problem polega na tym, że w ustawie zabrakło wskazywanej dotychczas w interpretacjach indywidualnych opcji, że stosuje się tę z wartości (30% EBITDA/3 mln), która jest wyższa…

Dodatkowo, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 13f ustawy o CIT, nie będą stanowić kosztów uzyskania przychodów koszty finansowania dłużnego uzyskanych od podmiotu powiązanego w części, w jakiej zostały przeznaczone bezpośrednio lub pośrednio na transakcje kapitałowe, w szczególności nabycie lub objęcie udziałów (akcji).

Oceń ten wpis