Obowiązkowy split payment

Obowiązkowy split payment

Z dniem 01 listopada 2019 r., zaczną obowiązywać przepisy wprowadzające obowiązkowy mechanizm split payment (dalej: MPP lub split payment). Jest to kolejny już krok ustawodawcy dążący do uszczelnienia systemu VAT. Dotychczasowy model dobrowolnego split paymentu – obowiązujący już ponad rok – najogólniej mówiąc nie przyjął się wśród przedsiębiorców. Obecnie wprowadzany model obowiązkowego MPP, wiąże się z prowadzeniem wielu nowych rozwiązań w ustawie o VAT a także w ustawach o podatkach dochodowych, które to rozwiązania i ich konsekwencje przedstawiamy Państwu poniżej.

1/ Nowy załącznik nr 15 do ustawy o VAT – zgodnie z treścią ustawy zmieniającej obligatoryjny MPP  będzie stosowany w odniesieniu do dostaw towarów i świadczenia usług, które zasadniczo objęte są obecnie odwrotnym obciążeniem oraz dotychczasowym zakresem odpowiedzialności solidarnej (towary i usługi wymienione obecnie w załączniku nr 11, 13 i 14). Dodatkowo, obowiązkowym stosowaniem MPP objęte będą również transakcje, których przedmiotem są: części i akcesoria do pojazdów silnikowych, węgiel i produkty węglowe, maszyny i urządzenia elektryczne, ich części i akcesoria oraz urządzenia elektryczne i ich części i akcesoria. Wszystkie te towary i usługi będą zawarte w nowym załączniku nr 15 do ustawy VAT.

2/ Limit kwotowy transakcji – prawodawca wprowadzając nową regulację wprowadził limit istotności transakcji (kwotowy), po przekroczeniu, którego powstanie obowiązek dokonania płatności w mechanizmie split payment. Zgodnie z przyjętym rozwiązaniem, konieczność regulowania przez przedsiębiorców należności z wykorzystaniem split paymentu wystąpi w przypadku nabywania przez nich tych towarów i usług, których wartość wynikająca z faktury przekroczy kwotę (lub jej równowartość) 15.000 złotych brutto – jeżeli taka faktura będzie zawierać choć jedną pozycję objętą załącznikiem nr 15. 

3/ Obowiązki i sankcje – Nowa ustawa przewiduje mechanizmy „dopingujące” przedsiębiorców do stosowania się do obowiązku regulowania i przyjmowania płatności w ramach split payment. I tak, jeśli dostawa towarów lub usługa będzie objęta zakresem załącznika nr 15 a kwota danej transakcji będzie przekraczać 15.000 brutto to wówczas sprzedawca będzie zobowiązany do umieszczenia na wystawianej fakturze oznaczenia „mechanizm podzielonej płatności” (zamiast obecnego „odwrotne obciążenie”) – jeżeli tego nie uczyni urząd skarbowy ustali mu dodatkowe zobowiązanie podatkowe w kwocie 30% kwoty podatku wynikającej z wadliwej faktury. Sankcji nie otrzyma podatnik będący osobą fizyczną, jeśli za ten sam czyn odpowiada na podstawie KKS.

Natomiast w takim wypadku nabywca (odbiorca faktury) jeśli nie dokona płatności za taką fakturę w ramach split payment to nie dość, że nie będzie mógł zaliczyć takiego wydatku do kosztów podatkowych (odpowiednia nowelizacja przepisów art. 22p PIT i art. 15d CIT) to jeszcze zapłaci dodatkowe sankcyjne zobowiązanie w VAT (30% VAT z faktury). Na domiar złego będzie odpowiadać na podstawie kodeksu karno—skarbowego – nowy czyn zabroniony – za co grozić będzie mu kara grzywny do 720 stawek dziennych. Niestety z brzmienia nowych przepisów nie ma znaczenia nawet to, że faktura została wystawiona błędnie.

4/ Nowe korzyści – Projekt ustawy przewiduje też korzyści z posiadania rachunku VAT, o które dopominali się dotychczas podatnicy. Mianowicie ma zostać wprowadzona możliwość regulowania płatności zbiorczych. Płatność zbiorcza w MPP obejmie wszystkie faktury wystawione dla podatnika przez jednego kontrahenta oraz kwotę odpowiadającą sumie kwot VAT wykazanych w otrzymanych fakturach. Okres, za który podatnik będzie mógł dokonywać takiej zbiorczej płatności w MPP nie będzie mógł być krótszy, niż jeden dzień i dłuższy, niż jeden miesiąc. Ponadto w, końcu z konta VAT będzie można opłacać podatki CIT i PIT, należności celne, Akcyzę a także składki ZUS (w tym także zaliczki i odsetki od tych należności).

5/ Przepisy przejściowe – zgodnie z przepisami przejściowymi, na zasadach dotychczasowych rozliczeniu podlega dostawa towarów lub świadczenie usług dokonanych:

  • przed 1 listopada br., dla których obowiązek podatkowy powstał lub została wystawiona faktura po dniu 31 października br.,
  • po dniu 31 października br., dla których faktura została wystawiona przed dniem 1 listopada br.
Oceń ten wpis