Pakiet e-commerce (część I)

Aktualnie podatnicy często zadają sobie pytania, kogo dotyczy pakiet e-commerce oraz czy zmiany w podatku VAT wprowadzane od 1 lipca 2021 roku dotkną ich działalność.

Dzisiejszy wpis (pierwszy z serii) ma na celu przybliżenie zmian, jakie wynikają z wdrożenia pakietu e- commerce do ustawy o VAT.  Zapoznanie się z nimi pozwoli ocenić, na ile nowe regulacje będą dotykać określone grupy podatników.

Pragniemy wskazać, ze zasadnicze  (o ile nie fundamentalne) zmiany nastąpią w obszarze opodatkowania i poboru VAT w transakcjach transgranicznych. To właśnie podmioty sprzedające towary konsumentom (a więc nie-podatnikom VAT) z innych państw UE będą w najszerszym zakresie objęte zmianami w VAT. Mowa tu zarówno o towarach znajdujących się na moment sprzedaży w UE, jak również importowanych z państw trzecich (np. z Chin), czyli znajdujących się na moment dostawy na terenie państwa trzeciego. Ponadto, bez znaczenie pozostawać ma fakt, czy sprzedaż dokonywana będzie w kanale sprzedaży własnej strony internetowej, czy też za pomocą platformy internetowej.

Natomiast reguły opodatkowania VAT krajowej sprzedaży wysyłkowej (a więc dokonywanej przez podmioty z Polski do B2C w kraju) nie ulegają zmianie.

Pakiet VAT e-commerce zmieni zasady rozliczenia w ramach sprzedaży wysyłkowej do konsumentów z innych krajów UE. Znacznemu ograniczeniu ulegnie możliwości deklarowania VAT od takich dostaw w Polsce zamiast w miejscu konsumpcji (tj. innym kraju UE, jako kraju konsumenta).

Od 1 lipca 2021 r. znacznie większa liczba polskich podatników VAT będzie zobowiązana do naliczenia VAT w kraju konsumpcji. Powodować to będzie obowiązek rejestracji na lokalny (zagraniczny) VAT. W tym celu, głównie aby zmniejszyć obowiązki administracyjne związane z rejestracją na VAT zagraniczny i rozliczania go zagranicą, wprowadzona będzie możliwość rozliczania VATu zagranicznego w szczególnej procedurze OSS (one stop shop).

Kolejną grupą dotkniętą Pakietem VAT e-commerce są podatnicy dokonujący sprzedaży do konsumentów towarów importowanych spoza UE. W tym zakresie podatników VAT z całej UE czeka diametralna zmiana – funkcjonujące w większości krajów UE zwolnienie z VAT przy imporcie małych przesyłek o wartości do 22 EUR zostanie zlikwidowane, a wprowadzona zostanie nowa procedura szczególna dotycząca sprzedaży na odległość towarów importowanych z terytoriów trzecich o rzeczywistej wartości nieprzekraczającej 150 EUR. W tym zakresie również przewidziano pewne uproszczenia dotyczące rozliczania VAT importowego – tzw. IOSS.

Inną grupą podatników, których obejmą nowe regulacje są podmioty świadczące konsumentom usługi opodatkowane w kraju konsumpcji, tj.

– usługi wyceny majątku ruchomego i prac na tym majątku,

– usługi transportowe  oraz usługi pomocnicze do transportowych, takie jak załadunek, rozładunek, przeładunek i podobne,

– usługi związane z nieruchomościami położonymi poza Polską,

– usługi restauracyjne i cateringowe,

– usługi w dziedzinie kultury, sztuki, sportu, nauki, edukacji, rozrywki (w tym targi i wystawy).

Na chwile obecną podatnik świadczący powyżej wskazane usługi ma co do zasady obowiązek rejestracji i rozliczania VAT w państwie, w którym usługa jest faktycznie świadczona. Od 1 lipca ta grupa będzie mogła skorzystać z uproszczenia rozliczenia VAT za pomocą procedury szczególnej (OSS).

Ostatnią grupą podmiotów, u których pakiet e-commerce wywoła najwięcej zmian w rozliczeniach VAT, jak w dotychczasowym modelu działalności, są platformy internetowe – a więc podmioty mające na celu ułatwianie w dystrybucji towarów i usług poprzez użycie interfejsu elektronicznego.

Od 1 lipca 2021 roku w przypadku niektórych rodzajów transakcji podmioty te będą uznawana dla celów VAT za odbiorcę towarów od właściwego dostawcy rzeczywistego i jednocześnie dostawcę towarów do konsumenta końcowego. Oznacza to, że podmioty te nie są faktycznymi sprzedawcami towarów, a tylko umożliwiającymi poprzez platformę dokonanie sprzedaży przez inny podmiot, to jednak dla celów VAT będą uznani za sprzedawcę do konsumenta (podmiot odsprzedający), na którym ciążyć będzie obowiązek rozliczenia VAT z tytułu dokonanej dostawy (poniekąd będzie to zrównanie z instytucją płatnika).

Jak widać zakres zmian można porównywać do rewolucji w VAT dla sektora e-commerce. Mianowicie zmianie ulegną od lat funkcjonujące schematy rozliczeń.

W kolejnych wpisach przybliżać będziemy poszczególne instytucje wdrażane lipcową nowelą w podatku VAT.

Oceń ten wpis