Planowane zmiany na 2021 rok w pigułce

Ustawa z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (dalej także jako ,,ustawa nowelizująca”), została przyjęty przez Sejm i przekazana Prezydentowi i Marszałkowi Senatu. Oznacza to, że nie możemy mieć jeszcze gwarancji, że przepisy te staną się elementem naszego porządku prawnego. Niemniej poniżej – poglądowo – pragniemy zaprezentować Państwu te najistotniejsze w tzw. „pigułce”.

Spółka komandytowa ma stać się podatnikiem CIT

Największą planowaną zmianą (choć już dziś pojawiają się głosy o prawdopodobnym odsunięciu jej w czasie) jest objęcie opodatkowaniem CIT spółek komandytowych. Zmiana ta będzie widoczna w art. 1 ust. 3 pkt 1 ustawy o CIT, zgodnie z którym spółka komandytowa mająca siedzibę lub zarząd na terytorium RP – obok spółki komandytowo-akcyjnej – będzie podlegać pod reżim tej ustawy.

Co w tym miejscu także warto wskazać, projekt przewiduje zwolnienie od podatku dochodowego kwoty stanowiącej 50% przychodów uzyskanych przez komandytariusza z tytułu udziału w zyskach w spółce komandytowej, nie więcej jednak niż 60 000 zł w roku podatkowym (odrębnie z tytułu udziału w zyskach w każdej takiej spółce komandytowej, w której podatnik jest komandytariuszem). Przy czym, z ww. zwolnienia nie będzie mógł skorzystać każdy. W ogólności można wskazać, iż zwolnienie nie będzie obejmowało komandytariuszy powiązanych z komplementariuszem.

Zgodnie z przepisami przejściowymi, spółki komandytowe uzyskają status podatnika podatku dochodowego od osób prawych z dniem 1 stycznia 2021 r. Spółka może jednak postanowić, że nowe przepisy będą miały do niej zastosowanie dopiero od dnia 1 maja 2021 r.

Część spółek jawnych także podatnikami CIT

Ustawa nowelizująca przewiduje także, że część spółek jawnych, której wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne, może stać się podatnikiem CIT. Zmiana ta będzie dotykać podmioty, które nie ujawnią danych o podatnikach posiadających bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotów niebędących podatnikami podatku dochodowego, prawa do udziału w zyskach tej spółki.

Polityka podatkowa

Proponowany art. 27c ustawy o CIT przewiduje obowiązek sporządzania i podawania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy. Obowiązek ten ma dot. (i) podatkowych grup kapitałowych, bez względu na wysokość osiągniętych przychodów, (ii) podatników innych niż podatkowe grupy kapitałowe, których przychody przekroczyły 50 mln euro w roku podatkowym.

Polityka podatkowa ma obejmować w szczególności informację o procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie czy przykładowo informacje odnośnie realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych.

Zwracamy Państwa uwagę na przyszłe obowiązki sprawozdawcze, bo proponowana treść przepisów przewiduje, iżw przypadku niepodania informacji o adresie strony internetowej, na której podatnik zamieszcza informacje o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy, zostanie on obciążony karą pieniężną w wysokości do 250 000 zł.

Spółki nieruchomościowe

W pierwszej kolejności wskazujemy, iż zmianie ma ulec sam kształt krajowej klauzuli nieruchomościowej. W szczególności, dochodem (przychodem) osiąganych przez nierezydentów podatkowych na terytorium RP będzie dochód (przychód) z tytułu przeniesienia własności udziałów (akcji), ogółu praw i obowiązków, tytułów uczestnictwa lub praw o podobnym charakterze w spółce nieruchomościowej.

Dodatkowo, wprowadzona zostanie rozbudowana definicja legalna spółki nieruchomościowej. Spółką tą będzie podmiot inny niż osoba fizyczna, obowiązany do sporządzenia bilansu, w którym w szczególności na pierwszy dzień roku podatkowego, a w przypadku gdy spółka nieruchomościowa nie jest podatnikiem podatku dochodowego – na pierwszy dzień roku obrotowego, co najmniej 50% wartości rynkowej aktywów, bezpośrednio lub pośrednio, stanowiła wartość rynkowa nieruchomości położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw do takich nieruchomości oraz wartość rynkowa tych nieruchomości przekraczała 10 000 000 zł albo równowartość tej kwoty określoną według kursu średniego walut obcych, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego pierwszy dzień roku podatkowego – w przypadku podmiotów rozpoczynających działalność.

Zwracamy także uwagę na zmiany zasad opodatkowania sprzedaży udziałów w spółce nieruchomościowej. Ustawa nowelizująca – na dzień dzisiejszy – przewiduje wprowadzenie art. 26aa do ustawy o CIT, zgodnie z którym (i) jeśli stroną dokonującą zbycia udziałów będzie podmiot niemający siedziby lub zarządu na terytorium RP lub osoba fizyczna niemająca tu miejsca zamieszkania, a (ii) przedmiotem transakcji będą udziały dające minimum 5% praw głosu w spółce albo ogół praw i obowiązków  dający co najmniej 5% prawa do udziału w zysku spółki niebędącej osobą prawną, albo co najmniej 5% ogólnej liczby tytułów uczestnictwa lub praw o podobnym charakterze w spółce nieruchomościowej, to co do zasady, spółka nieruchomościowa będzie obowiązana wpłacić (jako płatnik) zaliczkę na podatek od dochodu z tego tytułu w wysokości 19%.

Podwyższenie do 2 mln euro progu 9% podatku CIT

Zgodnie z aktualnym brzmieniem art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT, z 9% stawki podatku, co do zasady, mogą skorzystać podatnicy, u których przychody osiągnięte w roku podatkowym nie przekroczyły wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł.

Ustawa nowelizująca przewiduje podwyższenie ww. progu do 2 mln euro.

Ograniczenie możliwości rozliczania straty podatkowej w ramach restrukturyzacji

Po wejściu w życie nowych przepisów, ograniczona zostanie możliwość rozliczenia straty w przypadku restrukturyzacji. Mianowicie, przy ustalaniu dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania/straty, nie będzie możliwości uwzględnienia strat podatnika, jeśli podatnik przejął inny podmiot lub nabył przedsiębiorstwo lub zorganizowaną część przedsiębiorstwa, w tym w drodze wkładu niepieniężnego, lub otrzymał wkład pieniężny, za który nabył przedsiębiorstwo lub zorganizowaną część przedsiębiorstwa, w wyniku czego:

  1. przedmiot faktycznie prowadzonej przez podatnika podstawowej działalności gospodarczej po takim przejęciu lub nabyciu, w całości albo w części jest inny niż przedmiot faktycznie prowadzonej przez podatnika podstawowej działalności przed takim przejęciem lub nabyciem, lub
  2. co najmniej 25% udziałów (akcji) podatnika posiada podmiot lub podmioty, które na dzień kończący rok podatkowy, w którym podatnik poniósł taką stratę, praw takich nie posiadały.

Objęcie opodatkowaniem podziału majątku likwidowanej osoby prawnej

Ustawa nowelizująca doprecyzowuje art. 14a ustawy o CIT poprzez wskazanie, iż podział między wspólników (akcjonariuszy) majątku likwidowanej spółki albo spółdzielni podlega opodatkowaniu na zasadach wskazanych w tym przepisie.

Powyższy wykaz stanowi jedynie zbiór wybranych zmian, które w naszej ocenie, można określić mianem tych najistotniejszych. Jeśli jakieś kwestie budzą Państwa szczególne zainteresowanie, uprzejmie prosimy o kontakt.

Oceń ten wpis