Postanowienie o przedłużenie zwrotu VAT – korzystny wyrok dla podatnika

Postanowienie o przedłużeniu terminu do zwrotu podatku VAT musi być doręczone podatnikowi przed upływem ustawowego terminu przewidzianego dla załatwienia danej sprawy. W przeciwnym razie nastąpi skutek prawny w postaci obowiązku dokonania zwrotu różnicy podatku VAT, chyba że organ określi ją w innej wysokości.

Takie stanowisko zajął WSA w Łodzi w wyroku z dnia 14 sierpnia 2018 r., sygn. akt I SA/Łd 365/18. Sprawa dotyczyła podatnika, który w deklaracji VAT-7 za okres luty 2014 r. wykazał kwotę różnicy podatku VAT naliczonego nad należnym do zwrotu na rachunek bankowy. W sprawie zbadania zasadności zwrotu podatku VAT Naczelnik US wszczął postępowanie podatkowe. W związku z toczącym postępowaniem termin zwrotu podatku VAT był stale przedłużany wydawanymi postanowieniami przez Naczelnika US, w których określał nowy termin zwrotu podatku VAT. W ostatnim postanowieniu wydanym w dniu 7 grudnia 2017 r. organ przedłużał termin zwrotu podatku VAT 13 czerwca 2018 r. Postanowienie to zostało doręczone podatnikowi w dniu 27 grudnia 2017 r.

Problem polegał na tym, że poprzednie postanowienie przedłużało termin do zwrotu do dnia 15 grudnia 2017 r. – podatnik, wobec tego, zaskarżył niniejsze postanowienie argumentując, że wydane zostało ono po terminie do zwrotu podatku VAT. Sprawa ostatecznie trafiła na wokandę WSA w Łodzi, gdzie rozpatrywano zagadnienie czy dla skutecznego przedłużenia zwrotu podatku VAT wystarczające jest wydanie (sporządzenie i podpisanie) postanowienia o przedłużeniu zwrotu VAT – jak twierdziły organy podatkowe obu instancji. Czy też może rację ma podatnik, który argumentował, że terminy określone w art. 87 ust. 2 ustawy VAT są terminami prawa materialnego a w związku z tym, ich upływ warunkuje zwrot podatku VAT. Zatem postanowienie o przedłużeniu zwrotu podatku VAT musi być doręczone przed upływem ustawowego terminu (przed końcową datą wcześniejszego przedłużenia) aby być skuteczne prawnie. Sąd administracyjny przychylił się do stanowiska strony odwołując się do wyroku 7 sędziów NSA z dnia 23 kwietnia 2018 r., sygn. akt I FSK 255/17 w, którym stwierdzono, że:” Uzewnętrznienie woli organu administracji publicznej musi nastąpić tylko przez zakomunikowanie woli jednostce w trybie prawnym, a tym trybem jest wyłącznie doręczenie orzeczenia… W stanie prawnym obowiązującym w 2015 r., określony w art. 87 ust. 2 u.p.t.u. termin do zwrotu różnicy podatku został przedłużony, jeżeli przed jego upływem podatnikowi doręczono postanowienie naczelnika urzędu skarbowego o przedłużeniu terminu zwrotu różnicy podatku do czasu zakończenia weryfikacji rozliczenia podatnika dokonywanej w ramach czynności sprawdzających.”

Należy wskazać, że komentowany wyrok jak i przywołane orzeczenia NSA są kolejnymi już korzystnymi wyrokami w podobnych sprawach i w zasadzie można już mówić o korzystnej linii orzeczniczej dla podatników. Na marginesie można wskazać, na skandalicznie długi czas dokonywania zwrotu podatku VAT przez organ podatkowy – zwrot nadwyżki VAT za okres luty 2014 r. był przedłużany aż do marca 2018 r.! Niemniej jednak podkreślenia wymaga fakt, iż w sprawie w obronie podatnika stanął sąd administracyjny, co pokazuje, że warto walczyć o swoje prawa z fiskusem jak również warto skarżyć decyzje lub postanowienia organów podatkowych do sądów administracyjnych jako ostatniej deski ratunku dla podatnika.

Oceń ten wpis