Praca zdalna- nasze sugestie

Uprzejmie informujemy, że ustawa z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 374), obowiązująca od dnia 8 marca 2020 roku w ramach art. 3 ustawy przewiduje, że w celu przeciwdziałania COVID-19 pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna).

Skierowanie do pracy zdalnej nie wymaga zgody pracowników. Takie polecenie należy traktować jako wiążące. Poprzez omawiany przepis ustawodawca daje pracodawcy możliwość jednostronnego skierowania pracownika do wykonywania pracy poza zakładem pracy. Istotne jest to, by takie polecenie było wydane w celu przeciwdziałania COVID-19.

Przepis art. 3 ustawy utraci moc po upływie 180 dni od dnia wejście w życie ustawy. Zatem czas, na jaki pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie pracy zdalnej w reżimie ww. ustawy, nie może wykraczać poza ten okres.

Ustawa nie wymaga zachowania żadnej szczególnej formy dla polecenia pracodawcy. Warto jednak, by pracodawca zastosował taką formę, którą będzie mógł wykorzystać dla celów dowodowych (chociażby formę mailową).

Biorąc pod uwagę przepisy Kodeksu pracy, nie znajdziemy odpowiedniego uregulowania prawnego określającego sposób świadczenia pracy w formie pracy zdalnej. Jedyną pokrewną insytytucją prawną jest możliwość wykonywania pracy w formie telepracy (należy zaznaczyć, że telepraca a praca zdalna to dwie różne insytutcje). Wobec braku regulacji kodeksowych, zasadne jest uregulowanie warunków świadczenia pracy zdalnej. Wydaje się, że warunki mogą być wskazane w ramach ww. polecenia pracodawcy, co do pracy zdalnej, w związku z czym forma przedstawienia tych warunków, w tym terminów pracy zdalnej, obowiązku ewidencjonowania czasu pracy, może być dowolona, w tym mailowa.

Na koniec, wskazujemy, że zwłaszcza w sytuacji braku możliwości polecenia pracownikowi pracy zdalnej, po stronie pracodawców, w świetle przepisów Kodeksu pracy, istnieje obowiązek promowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Zgodnie z zaleceniami wydawanymi przez Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym, w związku z rozprzestrzenianiem się COVID-19 przedsiębiorcom zaleca się m. in.:

  • zachować bezpieczną odległość od rozmówcy (1-1,5m);
  • promować w miarę możliwości kontakt z klientami za pomocą urządzeń teleinformatycznych;
  • promować dokonywanie płatności bezgotówkowych;
  • promować regularne i dokładne mycie rąk wodą z mydłem lub ich dezynfekcję środkiem na bazie akoholu (min. 60%);
  • upewnić się, że pracownicy oraz klienci mają dostęp do miejsc, w któych moga myć ręcę mydłem z wodą;
  • umieścić dozowniki z mydłem lub innym płynem odkażającym w widocznych miejscach i upewnić się, że dozowniki te są regularnie napełniane;
  • wywiesić w widocznym miejscu informacje, jak skutecznie myć ręce;
  • upowszechniać wśród pracowników wiedzę z zakresu BHP;
  • zapewnić, aby pomieszczenia były czyste i higieniczne

W razie potrzeby udzielenia wsparcia w czynnościach związanych ze skierowaniem pracownika do pracy zdalnej pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Oceń ten wpis