Prawidłowe rozliczenie menadżera w spółce

Kontrakt menadżerski to jedna z form zatrudnienia członków zarządów w spółkach kapitałowych. Jest to umowa nieuregulowana wprost w przepisach prawa, której przedmiotem jest powierzenie zarządu nad przedsiębiorstwem spółki.

Wynagrodzenie, które otrzymuje osoba fizyczna z tytułu takiej umowy na gruncie Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest przychodem z działalności wykonywanej osobiście. Wynika to wprost z treści art. 13 pkt. 9 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Taka kwalifikacja przychodów była przedmiotem wielu sporów pomiędzy podatnikami, a organami podatkowymi. Swoje stanowisko instytucje uzasadniały tym, że istotą takich kontraktów zawieranych między podmiotem zlecającym zarząd a podmiotem-zarządcą, jest prowadzenie interesów na rzecz, ryzyko i w interesie zlecającego. O przyporządkowaniu wykonywanej działalności do rodzaju przychodu decyduje faktyczny zakres świadczonych usług. Na kwalifikację przychodu nie ma więc wpływu fakt czy przedmiotowe umowy zostały zawarte w ramach działalności gospodarczej, czy poza nią. Takie stanowisko potwierdził m.in. Naczelny Sąd Administracyjny w swoim wyroku z dnia 6 grudnia 2012 roku (sygn. akt: II FSK 1030/11).  Zatem niezależnie od formy i sposobu zawarcia takiej umowy, kontrakt menadżerski będzie opodatkowany jako przychód z działalności wykonywanej osobiście.

Jakie są skutki podatkowe przy takiej kwalifikacji?

Osoby, pełniące funkcje zarządcze w przeszłości często rozliczały się jako przedsiębiorcy z tytułu świadczonych usług na rzecz spółki stosując opodatkowanie podatkiem liniowym w wysokości 19%. Obecnie w związku z przeważającą linią orzeczniczą, świadczenie przedmiotowych usług kwalifikowane jest jako działalność wykonywana osobiście, podlegajaca opodatkowaniu wg zasad ogólnych tj. stawką 18% lub 32%.

Taka kwalifikacja ma również ogromne znaczenie na możliwość rozpoznawania kosztów podatkowych. Zgodnie bowiem z art. 22 ust. 9 pkt 5 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadku kontraktów menadżerskich miesięczne koszty określa się w wysokości tzw. kosztów pracowniczych, które w 2017 roku wynoszą 111 zł 25 gr.

Jednocześnie należy pamiętać, iż samo zawarcie umowy współpracy w ramach prowadzonej przez menadżera działalności gospodarczej, której głównym przedmiotem byłoby zarządzanie przedsiębiorstwem, nie zmieni kwalifikacji podatkowej wynagrodzenia takiego menadżera.

 

Klaudia Kaczyńska

asystent działu prawnego

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wypełnij to pole
Wypełnij to pole
Proszę wprowadzić prawidłowy adres e-mail.

Menu