Prawidłowe rozliczenie menadżera w spółce

Kontrakt menadżerski to jedna z form zatrudnienia członków zarządów w spółkach kapitałowych. Jest to umowa nieuregulowana wprost w przepisach prawa, której przedmiotem jest powierzenie zarządu nad przedsiębiorstwem spółki.

Wynagrodzenie, które otrzymuje osoba fizyczna z tytułu takiej umowy na gruncie Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest przychodem z działalności wykonywanej osobiście. Wynika to wprost z treści art. 13 pkt. 9 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Taka kwalifikacja przychodów była przedmiotem wielu sporów pomiędzy podatnikami, a organami podatkowymi. Swoje stanowisko instytucje uzasadniały tym, że istotą takich kontraktów zawieranych między podmiotem zlecającym zarząd a podmiotem-zarządcą, jest prowadzenie interesów na rzecz, ryzyko i w interesie zlecającego. O przyporządkowaniu wykonywanej działalności do rodzaju przychodu decyduje faktyczny zakres świadczonych usług. Na kwalifikację przychodu nie ma więc wpływu fakt czy przedmiotowe umowy zostały zawarte w ramach działalności gospodarczej, czy poza nią. Takie stanowisko potwierdził m.in. Naczelny Sąd Administracyjny w swoim wyroku z dnia 6 grudnia 2012 roku (sygn. akt: II FSK 1030/11).  Zatem niezależnie od formy i sposobu zawarcia takiej umowy, kontrakt menadżerski będzie opodatkowany jako przychód z działalności wykonywanej osobiście.

Jakie są skutki podatkowe przy takiej kwalifikacji?

Osoby, pełniące funkcje zarządcze w przeszłości często rozliczały się jako przedsiębiorcy z tytułu świadczonych usług na rzecz spółki stosując opodatkowanie podatkiem liniowym w wysokości 19%. Obecnie w związku z przeważającą linią orzeczniczą, świadczenie przedmiotowych usług kwalifikowane jest jako działalność wykonywana osobiście, podlegajaca opodatkowaniu wg zasad ogólnych tj. stawką 18% lub 32%.

Taka kwalifikacja ma również ogromne znaczenie na możliwość rozpoznawania kosztów podatkowych. Zgodnie bowiem z art. 22 ust. 9 pkt 5 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadku kontraktów menadżerskich miesięczne koszty określa się w wysokości tzw. kosztów pracowniczych, które w 2017 roku wynoszą 111 zł 25 gr.

Jednocześnie należy pamiętać, iż samo zawarcie umowy współpracy w ramach prowadzonej przez menadżera działalności gospodarczej, której głównym przedmiotem byłoby zarządzanie przedsiębiorstwem, nie zmieni kwalifikacji podatkowej wynagrodzenia takiego menadżera.

 

Klaudia Kaczyńska

asystent działu prawnego

Oceń ten wpis