Prezenty świąteczne – prawo do odliczenia VAT

Okres świąteczny, to czas imprez oraz spotkań z kontrahentami oraz pracownikami. Co roku wątpliwości podatników dotyczą przekazywanych prezentów, a w związku z tym prawa do odliczenia. Podatnikom, zgodnie z art. 86 ust.1 przysługuje prawo do odliczenia VAT w takim zakresie, w jakim zakupione towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

W zakresie VAT, nie ma szczególnego przepisu wyłączającego możliwości odliczenia podatku VAT, prezentów na rzecz kontrahentów lub pracowników, dlatego też należy kierować się zasadami ogólnymi wyrażonymi w art. 86 ust.1 oraz art. 88 ustawy o VAT. Towary (przekazywane prezenty) nie muszą zatem zostać wykorzystywane do wykonania konkretnej czynności opodatkowanej. Istotny jest związek z czynnościami opodatkowanymi który może być bezpośredni lub pośredni. Do zachowania prawa do odliczenia wystarczający jest związek pośredni, czyli ogólny związek z prowadzoną działalnością opodatkowaną VAT. Związek przyczynowy istnieje, gdy ponoszone wydatki wiążą się z całokształtem funkcjonowania podatnika. Aby jednak można było wskazać, że określone zakupy mają chociażby pośredni związek z działalnością, istnieć musi związek przyczynowo skutkowy pomiędzy dokonanymi zakupami towarów i usług a powstaniem obrotu. Pośredni związek dokonanych zakupów z działalnością powstaje, gdy zakup towarów i usług nie przyczynia się bezpośrednio do uzyskania przychodu przez podatnika, np. poprzez ich odsprzedaż, lecz poprzez wpływ na ogólne funkcjonowanie przedsiębiorstwa jako całości, przyczynia się do generowania przez dany podmiot obrotów. Do takich zakupów należy zakwalifikować prezenty dla kontrahentów i pracowników podatnika. Nie są one związane ściśle z czynnościami opodatkowanymi, jednakże mają wpływ na zwiększenie obrotów, a co za tym idzie wykonywanie czynności opodatkowanych.

Na charakterystykę zakupów prezentów dla pracowników i kontrahentów wskazywała m.in. interpretacja indywidualna z dnia 17 czerwca 2021 r. Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, znak: 0114-KDIP4-2.4012.143.2021.2.WH:

Tym samym, nie ulega wątpliwości, że wręczenie prezentów tym pracownikom w analizowanej sytuacji, także pozostawać będzie w związku z prowadzoną działalnością. Upominki te mają bowiem pozytywny wpływ m.in. na: budowanie relacji na płaszczyźnie pracodawca (Spółka) – pracownik. Świadczą nie tylko o chęci docenienia, wynagrodzenia pracownika, ale także budują wizerunek Spółki jako podmiotu – pracodawcy, dla którego warto wykonywać określoną pracę, który pracowników traktuje jako nieodzowny element jego przedsiębiorstwa. Pracownik może natomiast poczuć się jako członek większej organizacji, zespołu, który razem z tą organizacją (Spółką) świętuje jubileusz jej funkcjonowania.

W zakresie natomiast upominków przekazanych kontrahentom, także należy uznać, iż upominki te pozostają w związku z działalnością Spółki. Upominki te, podobnie jak w przypadku upominków przekazanych pracownikom, wpływają bowiem na budowanie pozytywnych relacji z kontrahentami, przekładając się bezpośrednio także na budowanie określonego wizerunku Spółki. Wydatki te przekazywane są zatem w celach reklamowych realizując swoje podstawowe założenia takie jak: promowanie marki (…) wśród szerokiego grona kontrahentów, promowanie produktów (…), zachęcanie do ich zakupów i kontynuowanie relacji biznesowych ze Spółką, czy rozpowszechnianie logo firmy.

Biorąc pod uwagę powyższe nie powinniśmy obawiać się zakupów dla pracowników i kontrahentów. Jeżeli jesteśmy w stanie wskazać nawet pośredni związek zakupów z czynnościami opodatkowanymi oraz działalnością gospodarczą, zachowujemy prawo do odliczenia VAT naliczonego.

Oceń ten wpis