Progi dokumentacyjne- ceny transferowe

Przeprowadzanie transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi czasami  wiąże się z obowiązkiem przygotowania dokumentacji cen transferowych (lokalnej- a w niektórych przypadkach także grupowej), której to towarzyszy dodatkowo obowiązek ,,sprawozdawczy” (oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych oraz informacja o cenach transferowych zwana jako ,,TPR”).

Zgodnie z obowiązującymi od 1 stycznia 2019 roku przepisami prawa podatkowego, lokalna dokumentacja cen transferowych jest sporządzana dla transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym, której wartość, pomniejszona o podatek od towarów i usług, przekracza w roku obrotowym następujące progi dokumentacyjne:

 • 10 000 000 zł – w przypadku transakcji towarowej;
 • 10 000 000 zł – w przypadku transakcji finansowej;
 • 2 000 000 zł – w przypadku transakcji usługowej;
 • 2 000 000 zł – w przypadku innej transakcji niż określone powyżej.

Progi dokumentacyjne są ustalane odrębnie dla:

 • każdej transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym niezależnie od przyporządkowania transakcji kontrolowanej do transakcji towarowych, finansowych, usługowych albo innych transakcji;
 • strony kosztowej i przychodowej.

Co więcej, wartość transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym jest ustalana bez względu na liczbę dokumentów księgowych, dokonanych lub otrzymanych płatności oraz podmiotów powiązanych, z którymi zawierana jest transakcja kontrolowana.

Wartość transakcji kontrolowanej odpowiada:

 • wartości kapitału – w przypadku pożyczki i kredytu;
 • wartości nominalnej – w przypadku emisji obligacji;
 • sumie gwarancyjnej – w przypadku poręczenia lub gwarancji;
 • wartości przypisanych przychodów lub kosztów – w przypadku przypisania dochodu (straty) do zakładu zagranicznego;
 • wartości właściwej dla danej transakcji kontrolowanej – w przypadku pozostałych transakcji.

Warte także wskazania, że wartości transakcji kontrolowanej określa się na podstawie:

 • otrzymanych lub wystawionych faktur dotyczących danego roku obrotowego albo
 • umów lub innych dokumentów – w przypadku gdy faktura nie została wystawiona lub w przypadku transakcji finansowych, albo
 • otrzymanych lub przekazanych płatności – w przypadku gdy nie jest możliwe określenie tej wartości na ww. podstawach.

Ponadto, podmioty powiązane konsolidowane metodą pełną lub proporcjonalną, które są obowiązane do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych dołączają do tej dokumentacji grupową dokumentację cen transferowych, jeżeli należą do grupy podmiotów powiązanych:

 • dla której jest sporządzane skonsolidowane sprawozdanie finansowe;
 • której skonsolidowane przychody przekroczyły w poprzednim roku obrotowym kwotę 200 000 000 zł lub jej równowartość.

WAŻNE: podmioty powiązane, które są obowiązane do sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych lub grupowej dokumentacji cen transferowych, przedkładają, na żądanie organów podatkowych, tę dokumentację, w terminie 7 dni od dnia doręczenia tego żądania.[1]

Co jednak istotne, w niektórych sytuacjach, nawet w przypadku przekroczenia progu rodzącego obowiązek dokumentacyjny, podatnik ma możliwości skorzystania z przepisów wyłączających obowiązek dokumentacyjny TP (szerzej o katalogu zwolnień z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych w następnym wpisie na blogu).


[1] Przy czym warto pamiętać, iż w przypadku wystąpienia prawdopodobieństwa zaniżenia wartości transakcji kontrolowanej organ podatkowy może zwrócić się do podatnika niebędącego mikroprzedsiębiorcą w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162), z żądaniem sporządzenia i przedłożenia lokalnej dokumentacji cen transferowych niezawierającej analizy porównawczej lub analizy zgodności dla wskazanych przez organ podatkowy transakcji kontrolowanych w roku podatkowym, w terminie 30 dni od dnia doręczenia takiego żądania. Żądanie wskazuje okoliczności świadczące o prawdopodobieństwie zaniżenia wartości transakcji kontrolowanej.

Oceń ten wpis