Prokurenci jednak objęci składką zdrowotną?

Powodem zamieszania jest dodany od stycznia 2022 r. do ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych („u.ś.o.z.”) art. 66 ust. 1 pkt 35a, zgodnie z którym obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają osoby powołane do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie.

Konstrukcja wskazanego przepisu od początku wzbudzała kontrowersje, zarzucano jej nieprecyzyjność i możliwość różnej interpretacji.

Początkowo, obowiązek zawarty w art. 66 ust. 1 pkt 35a u.ś.o.z. łączono wprost ze źródłem przychodów określonym w art. 13 pkt 7 ustawy o PIT, tj. przychodami z działalności wykonywanej osobiście. Zakład Ubezpieczeń Społecznych na stronie internetowej tłumaczył, iż obowiązkowa składka zdrowotna dotyczy osób, których przychód kwalifikowany jest właśnie do tego źródła.

Należy w tym miejscu wskazać, iż zgodnie z ustaloną linią interpretacyjną organów podatkowych, przychody prokurentów kwalifikowane są jako przychody z innych źródeł określone w art. 13 pkt 9 ustawy o PIT, więc teoretycznie nie powstawałby obowiązek objęcia prokurentów ubezpieczeniem zdrowotnym.

Niestety, obecnie problematyka ta jest interpretowana jest odmiennie. W dniu 18 lutego 2022 r. opublikowano stanowisko Ministerstwa Zdrowia (MZ), w którym Ministerstwo zaprezentowało swoją interpretację art. 66 ust. 1 pkt 35a u.ś.o.z., zgodnie z którą prokurenci objęci są obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym.

Swoje stanowisko MZ uargumentowało dwojako. Po pierwsze wskazano na ratio legis nowego przepisu ujawnione w uzasadnieniu do ustawy zmieniającej, w którym wprost wymieniono prokurentów jako podmioty objęte obowiązkiem ubezpieczeniowym. Po drugie, podkreślono iż obowiązek objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym prokurentów można wywnioskować z analizowanego przepisu stosując wykładnię językową i systemową. Podniesiono, iż użyte w art. 66 ust. 1 pkt 35a u.ś.o.z. sformułowanie „akt powołania” należy odczytywać w sposób literalny, więc skoro ustawodawca wielokrotnie posługuje się w odniesieniu do prokury wyrażeniem „powołanie prokurenta”, to czynności te można uznać za tożsame znaczeniowo, a co za tym idzie, prokurent jest objęty obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu jako osoba powołana do pełnienia funkcji na podstawie aktu powołania.

W wyniku powyższego, przedsiębiorca będący mocodawcą prokurenta ma obowiązek zgłoszenia prokurenta do ubezpieczenia zdrowotnego, a także obliczenia, pobrania i odprowadzenia składki zdrowotnej jako płatnik.

Argumentację MZ, pomimo iż jest niekorzystna dla podatników, należy uznać za mającą pewne uzasadnienie. Natomiast jednoznacznie negatywnie można ocenić sposób „radzenia sobie” organów państwowych i rządu z nieprecyzyjnymi przepisami Polskiego Ładu. W ciągu zaledwie dwóch miesięcy z tego samego przepisu wyciągnięto dwa różne wnioski, co bez wątpienia nie wpływa pozytywnie na poziom zaufania podatników do państwa i jego organów…

Oceń ten wpis