Przekazanie środków ochrony osobistej pracownikowi a przychód pracowniczy

Dnia 6 sierpnia 2020 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną o sygn. 0114-KDIP3-2.4011.404.2020.2.JM, zgodnie z którą przekazywane pracownikom środki ochrony osobistej – takie jak kremy do rąk i mydła – nie stanowią przychodu pracownika.

Zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym, wnioskodawca – jako podmiot leczniczy – w celu realizacji zadań statutowych, otrzymuje darowizny, których przedmiotem są środki ochrony osobistej (kremy, mydła). Rzeczy te są następnie nieodpłatnie przekazywane pracownikom szpitala, w tym w celu korzystania z nich także po godzinach pracy.

Dyrektor KIS nie zgodził się ze stanowiskiem wnioskodawcy, zgodnie z którym opisane zdarzenie wyczerpuje znamiona przychodu ze stosunku pracy – jako nieodpłatne świadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o PIT. Organ w swej argumentacji odwołał się do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2014 r. o sygn. K 7/13 (do którego odsyła także ustawodawca na gruncie objaśnień podatkowych z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie nowych preferencji stosowanych w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19), zgodnie z którym za przychód pracownika mogą być uznane nieodpłatne świadczenia, które (łącznie):

1. zostały spełnione za zgodą pracownika (skorzystał z nich w pełni dobrowolnie),

2. zostały spełnione w jego interesie (a nie w interesie pracodawcy) i przyniosły mu korzyść w postaci powiększenia aktywów lub uniknięcia wydatku, który musiałby ponieść,

3. korzyść ta jest wymierna i przypisana indywidualnemu pracownikowi (nie jest dostępna w sposób ogólny dla wszystkich podmiotów).

Zgodnie ze stanowiskiem Dyrektora KIS dostarczenie środków ochronnych zapobiega niekontrolowanemu rozprzestrzeniania się choroby, niweluje niepożądaną przez każdego pracodawcę absencję pracowników i jest istotne dla terminowego wywiązania się pracodawcy z zawartych kontraktów. W takim przypadku nie jest zatem rozpoznawany przychód po stronie pracownika. (…) Ponadto, przekazywanie pracownikom szpitala środków ochrony osobistej (kremy do rąk, mydła), ma charakter ogólnospołeczny, niewątpliwie ogranicza rozprzestrzenianie się wirusa i niweluje absencję personelu. Jest także istotne z punktu widzenia ciągłości realizacji zadań szpitala. Gdyby nie konieczność zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 personel takich środków higieny nie otrzymałby.

Pragniemy wskazać, posługując się zasadą analogii, iż w naszej ocenie powyższe powinno znaleźć zastosowanie także w przypadku innych pracowników, tj. nie tylko personelu podmiotu leczniczego. Jest to podejście o tyle zasadne, iż zgodnie z ww. objaśnieniami podatkowymi, świadczenia pracodawcy polegające na ufundowaniu pracownikom maseczek, czy przyłbic, jak również polegające na sfinansowaniu testów na koronawirusa nie następują w interesie pracownika, a w interesie pracodawcy. Tym samym, powyższe stanowi istotne korzystną informację dla wielu pracodawców, którzy dbając o dobro zatrudnianych przez siebie osób (jak i własne – jako przedsiębiorców), z uwagi na zaistniałą sytuację, przekazują pracownikom środki ochrony osobistej.Oceń ten wpis