Raportowanie schematów podatkowych

Od 1 stycznia 2019 roku na podstawie ustawy nowelizującej wprowadzono do polskich przepisów obowiązek w zakresie informowania Szefa KAS o tzw. schematach podatkowych (z ang. Mandatory Disclosure Rules- dalej również jako „MDR”).

Nowo wprowadzone do polskiego systemu prawnego przepisy o MDR dotyczą w szczególności:

  1. określenia organu podatkowego, do którego będą kierowane informacje,
  2. określenia definicji schematu podatkowego oraz przesłanek raportowania,
  3. wskazania kręgu podmiotów obowiązanych do przekazywania informacji,
  4. sposobu i terminu raportowania,
  5. zakresu raportowanych informacji,
  6. konsekwencji karnych niewypełnienia tego obowiązku przez podmioty zobowiązane.

Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów, występowanie u danego podatnika schematu podatkowego samo w sobie nie powinno być postrzegane jako sytuacja naganna. Jednakże, jeżeli zaraportowany schemat będzie stanowił tzw. ,,agresywną optymalizację podatkową”, w naszej ocenie, wprowadzone przepisy mogą posłużyć do typowania podatników do przeprowadzania kontroli podatkowych. Na uwagę zasługuje także fakt, iż nie wprowadzono ograniczeń co do rodzajów podatków objętych regulacją MDR (z wyjątkiem cła, gdyż nie jest objęte regulacjami Ordynacji podatkowej).

Pokreślamy, iż obowiązek raportowania oraz ewentualnego wprowadzenienia odpowiedniej procedury wewnętrzej dotyczy w pierwszej kolejności tzw. ,,promotorów”, czyli podmiotów, które opracowują, udostępniają, wdrażają uzgodniednienie lub też nim zarządzają (w szczególności doradców podatkowych, adwokatów, radców prawnych, pracowników banku lub innej instytucji finansowej doradzających klientom). Warto jednak pamiętać, iż ustawowa definicja promotora ma charakter otwarty – możliwe jest więc, iż za promotora uznane będą także inne podmioty.

Co istotne, z perspektywy większości przedsiębiorców, należy uznać, iż co do zasady będą w rozumieniu przepisów o MDR pełnić jedynie funkcję tzw. ,,korzystającego” z danego schematu podatkowego.

Niemniej posiadanie statutu korzystającego nie zwalnia przedsiębiorców z wszystkich obowiązków związanych z raportowaniem schematów podatkowych. Mianowicie, jeżeli korzystający dokonywał w danym okresie rozliczeniowym jakichkolwiek czynności, które są elementem schematu podatkowego lub uzyskiwał wynikającą z takiego schematu podatkowego korzyść podatkową, jego obowiązkiem będzie przekazanie w odpowiedniej formie informacji do Szefa KAS, iż zastosował w danym okresie rozliczeniowym schemat podatkowy. Ponadto, mogą się zdarzyć sytuacje, iż obowiązek raportowania o schemacie, chociażby ze względu na prawnie chronioną tajemnicę zawodową promotora, zostanie przerzucony bezpośrednio na korzystającego.

Na szczególną uwagę w zakresie raportowania zasługuje fakt, iż obowiązkowi raportowemu podlegają również niektóre schematy podatkowe wdrażane przed 1 stycznia 2019 roku.

Mając na uwadze powyższe, rekomendujemy dokonywanie okresowych kontroli wewnętrznej wszelkich uzgodnień, które mogą lub mogły spełniać przesłanki uznania ich za schematy podatkowe.  Pragniemy podkreślić, iż niewywiązywanie się z obowiązków w zakresie informacji o schematach podatkowych zagrożone jest sankcją karnoskarbową w wysokości nawet 720 stawek dziennych. Wskazujemy, iż w celu sprostania nowym wymogom przydatne może okazać się także wdrożenie u korzystającego odpowiednich procedur w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych.

W razie dalszych pytań, zachęcamy do kontaktu.

Oceń ten wpis