Raportowanie w czasach COVID

Szanowni Państwo,

pragniemy przypomnieć, iż terminy do przekazywania informacji o schematach podatkowych – w aktualnym stanie prawnym – nadal pozostają zawieszone. 

Zgodnie z tzw. Tarczą antykryzysową, terminy te nie rozpoczynają biegu, a rozpoczęte podlegają zawieszeniu w okresie od dnia 31 marca 2020 r. do 30. dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19. 

Powyższe nie dot. schematów podatkowych transgranicznych – w tym przypadku terminy były zawieszone jedynie do dnia 30 czerwca 2020 r.

Zwracamy jednak uwagę na konieczność bieżącego informowania osób odpowiedzialnych za raportowanie schematów podatkowych o podejmowanych uzgodnieniach, które mogą realizować przesłanki schematu podatkowego. Monitorowanie dokonywanych czynności i przekazywanie wątpliwości wyznaczonej osobie, w naszej ocenie, jest jednym z głównych elementów skutecznego wypełniania obowiązków informacyjnych w przedmiocie MDR. 

Narzędziem przeciwdziałającym niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowym, są natomiast odpowiednie procedury. Co więcej, doniosłość tego typu dokumentów zdaje się aktualnie rosnąć. Zgodnie z projektowanym obowiązkiem sporządzania i podawania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy – który prawdopodobnie wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. – część z podatników będzie obowiązana do ujmowania w jej treści informacji o liczbie przekazanych Szefowi KAS informacji o schematach podatkowych, z podziałem na podatki, których dotyczą.

Powyższe dowodzi, że schematy podatkowe niezmiennie pozostają w obszarze zainteresowania organów podatkowych. Mając to na uwadze, wskazujemy na konieczność informowania osób odpowiedzialnych o dokonywanych transakcjach, celem ich ewentualnego zaraportowania. Jest to o tyle zasadne, że dokonywane obecnie czynności – niezależnie od ww. zawieszenia terminów – są skuteczne.

Ważnym jest, pomimo obecnej sytuacji, zachowywanie się wg najwyższych standardów stawianych przed podatnikami w zakresie należytej staranności. Wyrazem takiego zachowania jest na pewno wywiązywanie sie z obowiązków raportowych w zakresie MDR.

W razie dodatkowych pytań, jesteśmy do dyspozycji.

Oceń ten wpis