Rewolucyjne zmiany w dokumentacji cen transferowych od 2017 roku

Szanowni Państwo,

pragniemy zwrócić Państwa uwagę na znaczące zmiany w przepisach regulujących kwestię sporządzania dokumentacji cen transferowych za rok 2017.

Od 1 stycznia 2017 roku obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej oraz jej zakres zależy od wysokości kosztów i przychodów osiąganych przez podatnika w roku poprzedzającym rok, za który sporządzana jest dokumentacja.

Jeśli przychody i koszty u podatnika w roku 2016 przekroczyły równowartość:

2 MLN EUR Jesteście Państwo zobowiązani do posiadania dokumentacji podstawowej tzw. local file
10 PLN EUR Jesteście Państwo zobowiązani do posiadania dokumentacji podstawowej local file rozszerzonej o opis analizy benchmarkingowej
20 PLN EUR Jesteście Państwo zobowiązani do posiadania dodatkowo dokumentacji grupowej tzw. master file

WAŻNE!!

Termin na sporządzenie dokumentacji cen transferowych wyznaczony został na dzień złożenia zeznania podatkowego za dany rok podatkowy. Członek zarządu podmiotu krajowego jest zobowiązany do podpisania i dołączenia do zeznania podatkowego oświadczenia o jej sporządzeniu w sposób kompletny i w ustawowym terminie.

W poprzednim stanie prawnym za brak sporządzenia dokumentacji transakcji z podmiotami powiązanymi sankcje nakładane były w momencie, gdy podatnik nie przedłożył jej na wezwanie organu w terminie 7 dni.

Aktualnie kary mogą zostać nałożone także w sytuacji, gdy podatnik lub osoba go reprezentująca nie złoży w terminie oświadczenia o posiadaniu dokumentacji lub złożone przez nią oświadczenie nie jest zgodne z prawdą. Sankcje za niezłożenie przedmiotowego oświadczenia zostały skalkulowane w wysokości do 120 stawek dziennych (tj. do 3 200 000 złotych), a za złożenie oświadczenia fałszywego ww. kara ulega podwojeniu.

Dodatkowo, organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej będzie mógł zażądać od podatnika sporządzenia dokumentacji transakcji lub zdarzeń, których wartość nie przekracza ww. progów, w przypadku gdy z okoliczności sprawy wynikać będzie prawdopodobieństwo zaniżenia ich wartości celem uniknięcia obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych tych transakcji lub zdarzeń. Termin na przedłożenie takiej dokumentacji – 30 dni od dnia doręczenia żądania organu.

W razie pytań, jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Zespół BG Tax & Legal

 

Oceń ten wpis