Rola compliance w prawidłowo funkcjonującym przedsiębiorstwie

Skala zmian legislacyjnych, ale i ich ciężar gatunkowy, może doprowadzić niekiedy do zakłopotania przedsiębiorcy. Obowiązek weryfikacji kontrahenta, raportowanie schematów podatkowych czy planowane wprowadzenie obowiązku sporządzania i podawania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy, to tylko niektóre obszary aktywności podatników, które w naszej ocenie wymagają aktualnie szczególnej uwagi. 

W konsekwencji, ciężar dowodowy należytej staranności podatnika w postaci compliance nabiera na znaczeniu. Pragniemy wskazać, iż dużym wsparciem dla przedsiębiorców, w naszej ocenie, może stać się aktualnie odpowiednie, dopasowane dla danego podatnika procedury prawno – podatkowe.

Compliance, to w ogólności system zarządzania zgodnością. Pojęcia tego nie zawęża się do zgodności z wymogami prawnymi – jego znaczenie rozciąga się także na standardy wewnętrzne danego przedsiębiorstwa, jak i zasady etyki. Co równie istotne, obszary które powinny zostać objęte przedmiotowym systemem zarządzania, determinuje każdorazowo przedmiot danej działalności, a co za tym idzie – ryzyka z nią związane. 

Celem opracowania efektywnego systemu kontroli wewnętrznej, BG Tax&Legal rekomenduje przedsiębiorcom – w pierwszej kolejności – przeprowadzenie audytów mających w szczególności na celu identyfikację obszarów ryzyka. Weryfikacja struktury danej działalności, braku odpowiednich procedur czy stopnia przestrzegania istniejących, umożliwia w istocie sprostanie specyficznym niekiedy potrzebom Klienta. Efektem tych prac jest opracowanie metodyk, regulacji wewnętrznych czy zbioru rekomendacji, które będą wpływać na jakość zarządzania przedsiębiorstwem, w tym chociażby poprzez uczynienie zadość coraz bardziej wymagającym oczekiwaniom ustawodawcy. 

Wobec tego, iż wdrożenie compliance wiąże się z obowiązkiem poinformowania i wyczulenia pracowników czy osób odpowiedzialnych wyższego szczebla na dostrzeżone w danej działalności (branży) ryzyka, zwracamy także uwagę na wartość, jaką niosą za sobą szkolenia w tym zakresie. Monitorowanie potencjalnych zagrożeń będzie o tyle faktycznie skuteczne i efektywne, o ile cały zespół zostanie zaangażowany w funkcjonowanie nowych narzędzi i procesów. 

Na szeroko rozumiany compliance powinny się składać również stosowne procedury (i) podatkowe (VAT, podatki dochodowe), (ii) z zakresu schematów podatkowych, (iii) AML, czy (iv) RODO.

Warto przy tym pamiętać, że compliance jest to taki sposób organizacji przedsiębiorstwa, który redukuje do minimum ryzyko wystąpienia wszelkich nieprawidłowości na wielu płaszczyznach funkcjonowania przedsiębiorcy.

Mając na uwadze powyższe, ryzyka przed którymi procedury compliance powinny chronić Państwa przedsiębiorstwo to w szczególności:

 • nieprzestrzegania przepisów FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act – to ustawa uchwalona w 2010 r. przez Kongres Amerykański. Ma na celu ułatwienie amerykańskim organom podatkowym ściganie podatników amerykańskich ukrywających swoje dochody przed fiskusem za pośrednictwem kont zlokalizowanych za granicą),
 • nieprzestrzeganie przepisów podatkowych,
 • brak weryfikacji kontrahentów w kontekście przepisów o podatku VAT,
 • brak prawidłowej identyfikacji potencjalnych schematów podatkowych.
 • korupcja,
 • konflikt interesów,
 • uczestniczenie w procederze prania brudnych pieniędzy,
 • stosowanie praktyk ograniczających konkurencję,
 • naruszanie praw pracowniczych czy praw człowieka,
 • nieprzestrzeganie norm związanych z ochroną środowiska naturalnego,
 • nieposiadanie wystarczającej ochrony majątku firmy i informacji poufnych,
 • naruszanie ładu korporacyjnego.

Zespół BG TAX & LEGAL aktywnie działa na rzecz przygotowywania odpowiednich procedur zapewniających Klientom bezpieczeństwo i komfort w prowadzonej działalności. W dalszym kroku, nasi eksperci udzielają bieżącego wsparcia w zakresie prawidłowej implementacji dostosowanych do ich potrzeb zasad funkcjonowania i procedur. 

Jeśli niniejsza problematyka zwróciła Państwa uwagę, pozostajemy do dyspozycji. 

Oceń ten wpis