Rozliczenie podatkowe a umowa zlecenie z cudzoziemcem

Jak należy wypełniać obowiązki płatnika w przypadku zawierania umów zlecenie z obywatelami Ukrainy? W interpretacji indywidualnej z dnia 18 sierpnia 2021 r. (0112-KDWL.4011.57.2021.1.TW) omówiony został szereg różnych stanów faktycznych, Dyrektor KIS szczegółowo wyjaśnił zasady rozliczenia podatkowego w związku z zatrudnianiem cudzoziemców. Jednocześnie podkreślił, że co do zasady, zgodnie z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartą z Ukrainą dochody są opodatkowane w kraju, w którym znajduje się miejsce zamieszkania podatnika.

W przedmiotowej interpretacji Wnioskodawcą jest przedsiębiorca, który zamierza świadczyć usługi w zakresie pracy tymczasowej lub outsourcingu usług. W ramach prowadzonej działalności będzie zawierać umowy zlecenie z obywatelami Ukrainy. Przedsiębiorca wskazał możliwe stany faktyczne, zależne od rezydencji podatkowej obcokrajowców.

Zleceniobiorcy będący obywatelami Ukrainy będą deklarować swoją rezydencję podatkową na stosownym oświadczeniu przygotowanym przez przedsiębiorcę. Przy czym, Wnioskodawca nie ma możliwości weryfikacji otrzymanych oświadczeń. Poniżej omawiamy sposób rozliczenia podatkowego obcokrajowców, na podstawie stanów faktycznych, które były przedmiotem interpretacji.

Certyfikat rezydencji podatkowej

W przypadku przedłożenia przez Zleceniobiorcę certyfikatu rezydencji, przychód przez niego osiągany będzie podlegał opodatkowaniu wyłącznie w państwie rezydencji – w tym przypadku na Ukrainie. Wnioskodawca ma zatem jedynie obowiązek przesłania urzędowi skarbowemu, a także Zleceniobiorcy informacji IFT-1R, do końca lutego roku następującego po roku podatkowym. Co więcej, powyższe jest niezależne od czasu pobytu obywatela Ukrainy w Polsce – zatem na płatniku nie ciąży obowiązek poboru podatku nawet, gdy czas pobytu przekroczy 183 dni w roku – o ile Zleceniobiorca będzie posiadał ważny certyfikat rezydencji za cały ten okres.

Ośrodek interesów życiowych

Jeżeli pobyt Zleceniobiorcy na terenie Polski nie przekroczy 183 dni w roku podatkowym, a przedsiębiorca posiada informację, że ośrodek interesów życiowych podatnika znajduje się na Ukrainie, zobowiązany jest pobrać od wypłacanego wynagrodzenia 20% zryczałtowany podatek oraz sporządzić deklarację PIT-8AR i informację 1FT-1R.

W sytuacji, gdy okres pobytu Zleceniobiorcy na terenie Polski wynosi ponad 183 dni, to od momentu przekroczenia tego okresu rozliczenie będzie odbywać się na zasadach ogólnych. Wówczas przedsiębiorca składa do urzędu skarbowego deklarację PIT-4R i PIT-11 w terminie do końca stycznia. Płatnik przekazuje informację PIT-11 również podatnikowi, w tym przypadku obowiązuje termin do końca lutego. Co istotne, od stycznia kolejnego roku podatkowego przedsiębiorca ponownie zobowiązany będzie do pobierania 20% podatku, aż do upływu 183 dnia pobytu zleceniobiorcy na terenie Polski.

Jeżeli Zleceniobiorca oświadczy przedsiębiorcy, że w okresie pobytu w Polsce to tu mieści się jego centrum interesów osobistych lub gospodarczych to płatnik powinien traktować go jako rezydenta podatkowego Polski tj. dokonywać rozliczenia na zasadach ogólnych.

Zmiana oświadczenia

Wnioskodawca przewidział okoliczności, w których to rezydencja Zleceniobiorcy zmienia się w trakcie roku podatkowego. Wówczas, sposób poboru podatku również ulega zmianie.

Przykładowo, jeżeli Zleceniobiorca oświadczy, że jego ośrodek interesów życiowych znajduje się na Ukrainie, a następnie w toku współpracy z przedsiębiorcą zmieni oświadczenie, w ramach którego wskaże Polskę jako jego centrum interesów osobistych lub gospodarczych, to od momentu zmiany należy stosować zasady ogólne.

Końcowo należy wskazać, że kluczowa dla określenia sposobu rozliczania wynagrodzenia wypłacanego obcokrajowcom, jest ich rezydencja podatkowa. Powinna ona być rozpatrywana indywidualnie w zależności od danych okoliczności.

Oceń ten wpis