SLIM VAT 3.0 – kolejny pakiet zmian w podatku VAT

W ostatnim dniu stycznia Ministerstwo Finansów opublikowało projekt założeń kolejnego pakietu SLIM VAT – wersja 3.

Podobnie jak wcześniejsze wersje pakietów SLIM VAT, także ten w ocenie MF ma przyczynić się do usunięcia zbędnych obowiązków i formalności spoczywających na przedsiębiorcach a przez to uczynić system VAT w Polsce prostszym. Jak w praktyce proponowane założenia przełożą się na rzeczywiste uproszczenia, zapewne przyjdzie przekonać się nam po opublikowaniu ostatecznego kształtu przepisów. 

Poniżej przedstawiamy najważniejsze propozycje zmian dla podatników:

1/ Ograniczenie obowiązku dokumentowania fakturą otrzymanej zaliczki – zgodnie z założeniami, jeśli podatnik otrzyma całość lub część zapłaty z tytułu zaliczki, w tym samym okresie rozliczeniowym (w tym samym miesiącu), w którym powstał obowiązek podatkowy, nie będzie obowiązku wystawienia faktury zaliczkowej a możliwe będzie wystawienie jednej faktury rozliczeniowej, w której zawarte będą dane dotyczące daty otrzymania zaliczki. 

2/ Brak konieczności otrzymania faktury VAT jako warunku prawa do odliczenia z tytułu WNT – jest to w zasadzie w naszej ocenie najistotniejsza zmiana – patrząc na całość projektu. Usuniecie tego warunku jako koniecznego do dokonania prawa do odliczenia w przypadku transakcji WNT jest odejściem od wieloletniej praktyki, która niejednokrotnie przysparzała podatnikom wiele problemów. Dotychczasowe zasady odliczenia VAT naliczonego związanego z WNT przyczyniały się także do powstania licznych sporów z organami podatkowymi. Tym samym transakcja WNT w sposobie rozliczenia zostanie niemalże zrównana z importem usług.

3/ Zwiększenie limitu wartości sprzedaży uprawniającego do posiadania statusu małego podatnika z 1.200.000 Euro do 2.000.000 Euro.

4/ Podniesienie progu ograniczającego stosowanie pełnej proporcji przy jej zaokrągleniu z 500 PLN do 10 000 PLN – wspomniana zmiana dotyczy podatników VAT, u których występuje obowiązek stosowania tzw. proporcji w VAT. Dotychczas podatnicy, których obliczona proporcja zgodnie z przepisami art. 90 ustawy VAT wynosiła powyżej 98% a kwota nieodliczonego podatku VAT naliczonego przekraczała 500 PLN – nie mogli dokonać zaokrąglenia kwoty odliczenia do 100%. Zgodnie z projektowanymi regulacjami, ma to ulec zmianie i ta grupa podatników uzyska pełne odliczenia VAT oraz zniknie dla nich uciążliwy obowiązek stosowania proporcji w VAT.

5/ Rezygnacja z obowiązku dokonywania korekty rocznej w przypadku gdy różnica pomiędzy proporcją wstępną a końcową nie przekracza 2% oraz kwota podatku naliczonego niepodlegająca odliczeniu nie przekraczałaby 10 000 PLN, przy czym drugi warunek dotyczy wyłącznie przypadku gdy rzeczywisty wskaźnik proporcji jest mniejszej od wskaźnika prognozowanego.

6/ Wprowadzenie możliwości uwolnienia spod odpowiedzialności solidarnej w VAT w ramach umowy o faktoringu, gdy dochodzi do zamiany faktora. Zgodnie z założeniami dotychczasowy faktor uwalniałby się od odpowiedzialności poprzez przekazanie kwot VAT bezpośrednio na rachunek VAT nowego faktora. Natomiast sam dostawca nie byłby angażowany w cały proces.

7/ Obniżenie wysokości preferencyjnych stawek VAT związanych z nałożeniem dodatkowego zobowiązania podatkowego (sankcyjnego) w VAT do 10 i 5% oraz wprowadzenie regulacji dostosowującej przepis art. 112b VAT do postanowień wyroku TSUE 15 kwietnia 2021 r. w sprawie nr C-935/19 Grupa Warzywna sp. z o.o. dotyczącym zgodności z prawem unijnym polskich regulacji dotyczących dodatkowego zobowiązania podatkowego znoszących mechanizm automatycznego ustalania dodatkowych zobowiązań w podatku VAT niezależnie od charakteru błędu czy uszczuplenia w VAT.

 7/ Pozostałe zmiany takie jak: Rezygnacja z obowiązku drukowania dokumentów przez kasy fiskalne online, ułatwienia w ramach pakietu e-commerce,  rozszerzenie możliwości wykorzystywania środków zgormadzonych na rachunku VAT o inne tytuły podatkowe, konsolidacja procedur wydawania wiążących informacji przez organy skarbowe, modyfikacja zasad przeliczania kwot wyrażonych w walutach obcych zawartych w fakturach korygujących.

Na chwilę obecną rozpoczęły się konsultacje do założeń projektu pakietu SLIM VAT 3. Z wstępnych założeń, zmiany miałyby wejść w życie w ostatnim kwartale 2022 r. 

Zatem na ostateczny kształt przepisów lub projektu ustawy – przyjdzie poczekać. 

Szczegółowe omówienie przewidzianych zmian będziemy Państwu przedstawiać w osobnych publikacjach.

Oceń ten wpis