Split payment możliwy także w przypadku cash-poolingu

Pool lider może realizować płatności w ramach mechanizmu split payment w imieniu i z konta bankowego uczestnika systemu cash pool. Natomiast uczestnik może w takiej sytuacji korzystać z dobrodziejstw związanych z mechanizmem podzielonej płatności- tak brzmi teza wyroku WSA w Warszawie z dnia 23.07.2020 r., sygn. akt III SA/Wa 2424/19.

Sprawa dotyczyła spółki, która zamierzała przystąpić do cash poolingu. Miałby on polegać na tym, że środki spółki powyżej ustalonego poziomu dziennego salda będą automatycznie przenoszone na rachunek tzw. lidera. Na żądanie spółki pool lider dokona przelewu na konta kontrahentów spółki (jej wierzycieli) w podzielonej płatności. Natomiast rozliczenie między spółką a liderem będzie się odbywać już poza mechanizmem podzielonej płatności. Spółka w złożonym wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej uważała, że będzie mogła korzystać z benefitów przysługujących za stosowanie split paymentu, nawet gdy płatności w jej imieniu zrealizuje lider.

W ocenie spółki – powołującej się na cel przepisów o podzielonej płatności – dzięki takiemu sposobowi postępowania mogłaby także korzystać z korzyści jakie daje split payment takich jak uniknięcie sankcji w VAT lub solidarnej odpowiedzialności.

Dyrektor KIS w wydanej interpretacji o sygn. 0114-KDIP1-1.4012.322.2019.2.KBR uznał stanowisko spółki za nieprawidłowe. Organ, jako argumenty przemawiające przeciwko stanowisku podatnika uznał, że spółka nie będzie mogła skorzystać z dobrodziejstw split paymentu, jeżeli płatności z jej konta bankowego będzie dokonywał pool lider, a nie ona sama. Za decydujące uznał to, że rozliczenie między nią a liderem będzie się odbywać poza split paymentem.

Spółka nie zgadzając się Dyrektorem KIS wniosła skargę do WSA w Warszawie, który przyznał jej rację.

Sąd nie zgodził się z organem, że przeszkodą jest tu brak zastosowania split paymentu w rozliczeniach między skarżącą a usługodawcą. Sąd wskazał, że w tym przypadku nie ma nawet możliwości stosowania podzielonej płatności, gdyż rozliczenia między pool liderem a uczestnikiem cash poolingu są poza VAT.

Jednocześnie Sąd w ustnym uzasadnieniu, wskazał, że ważny jest też cel instytucji split paymentu, jakim jest ochrona interesów finansowych budżetu państwa przed oszustwami podatkowymi. Split payment realizowany przez pool lidera z konta bankowego uczestnika cash poolingu nie narusza tego interesu.

Wyrok WSA jak najbardziej zasługuje na aprobatę, zwłaszcza odwołanie się do wykładni celowościowej przepisów o split payment, którą całkowicie pominął organ podatkowy.

Powyższy wyrok jest na pewno pozytywnym sygnałem dla tych z podatników, którzy korzystają na co dzień z systemu cash pool oraz pokazuje, że warto skierować swoja sprawę na drogę postępowania przed WSA, gdyż coraz częściej sądy te rozstrzygają na korzyść podatników.

Oceń ten wpis