Stawka VAT 0% w eksporcie towarów a dane w komunikacie IE-599

Dla zastosowania stawki 0% przy eksporcie towarów istotne znaczenie ma potwierdzenie materialnoprawnych przesłanek dla uznania danej transakcji za eksport a nie spełnienie formalnych przesłanek w zakresie zawartości dokumentów celnych. Takie stanowisko – korzystne dla podatników – przedstawił w wyroku z dnia 23 lutego 2021 r. WSA w Gliwicach (sygn. akt I SA/Gl 1459/20).

Istota sprawy. Sprawa dotyczyła brytyjskiej Spółki, będącej czynnym podatnikiem VAT na terenie Polski. Spółka zamierza powierzyć innemu polskiemu podmiotowi, niebędącemu stroną transakcji, dokonywanie zgłoszeń wywozowych towarów. Towary miały być bowiem sprzedawane przez Spółkę brytyjską z polskiego magazynu. Na zgłoszeniach celnych wywozowych oraz komunikacie potwierdzającym wywóz towaru poza UE (IE-599) jako eksporter towarów zawarte byłyby dane polskiego podmiotu a nie Spółki. Jednocześnie na dokumentach celnych widniałyby dane dotyczące faktury VAT eksportowej wystawionej przez Spółkę, dane nabywcy oraz specyfikacja towarów – dzięki czemu możliwa będzie pełna identyfikacja towaru i jego dostawy. W zw. z powyższym Spółka zwróciła się do Dyrektora KIS z wnioskiem o wydanie interpretacji, która potwierdzałaby przy takim sposobie ułożenia transakcji prawo do zastosowania stawki 0%.

Stanowisko organu. DKIS uznał stanowisko Spółki za nieprawidłowe. Zdaniem organu decydujące znaczenie ma okoliczność, że inny niż Spółka podmiot będzie figurował w dokumencie celnym, jako eksporter. DKIS zrównał taką sytuację z brakiem dokumentów potwierdzających wywóz towarów poza terytorium UE przez właściwy urząd celny w rozumieniu przepisów art. 41 ust. 6a VAT.

Stanowisko WSA w Gliwicach. Sąd nie zgodził się z organem i uchylił wydaną interpretację. W wydanym wyroku powołując się na orzecznictwo TSUE przypomniał organom, dla zastosowania stawki 0% w eksporcie kluczowy jest fakt wywozu towarów poza UE, a nie zgromadzenie określonych dokumentów w konkretnej procedurze. Zawarty w ustawie VAT katalog dowodów potwierdzających wywóz towarów poza UE ma charakter otwarty. Nie można odmówić prawa do stawki 0% tylko dlatego, że na komunikacie IE-599 nie są zawarte dane podmiotu dokonującego dostawy znajdują się na nim podmiotu zgłaszającego do procedury. Tym bardziej, że łącznie zebrane dowody potwierdzają najistotniejszą przesłankę materialną – wywóz konkretnego towaru poza terytorium UE.

Skutki wyroku dla podatników. Prezentowany wyrok jest jak najbardziej dobrą informacją dla eksporterów. Dotychczasowa praktyka podatników opierała się najczęściej na posiadaniu komunikatu IE-599 z wskazanymi w roli nadawcy towaru ich dostawcy. Brak takiego komunikatu lub jego ew. braki zdaniem organów a czasem i też samych podatników pozornie pozbawiał stawki 0% w eksporcie. Obecnie wydaje się, że omawiany wyrok dostarczy podatnikom argumentów do obrony przed ew. zastrzeżeniami organów w trakcie weryfikacji ich rozliczeń.

Oceń ten wpis