Uszczelnienie regulacji AML

Przypominamy, że 31 października 2021 r. rozpoczęły obowiązywać kolejne zmiany wprowadzone ustawą z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw.

 Nowe przepisy m.in. rozszerzają katalog podmiotów zobowiązanych, pod groźbą nałożenia administracyjnej kary finansowej, do zgłoszenia informacji o beneficjentach rzeczywistych. I tak nowe obowiązki obejmą:

Ø  trusty, których powiernicy lub osoby zajmujące stanowiska równoważne: mają miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub nawiązują stosunki gospodarcze lub nabywają nieruchomość na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w imieniu lub na rzecz trustu;

Ø  spółki partnerskie;

Ø  europejskie zgrupowania interesów gospodarczych;

Ø  spółki europejskie;

Ø  spółdzielnie;

Ø  spółdzielnie europejskie;

Ø  stowarzyszenia podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego;

Ø  fundacje.

Kolejną zmianą jest utworzenie rejestrów obejmujących przedsiębiorców prowadzących działalność na rzecz spółek i trustów, a także przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie walut wirtualnych. W konsekwencji, od 31 października 2021 r. działalność na rzecz spółek lub trustów oraz działalność w zakresie walut wirtualnych staje się działalnością regulowaną. Rejestr działalności na rzecz spółek lub trustów oraz rejestr działalności w zakresie walut wirtualnych będzie prowadzony przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach. Podmioty prowadzące aktualnie taką działalność powinny do 30 kwietnia 2022 r. uzyskać wpis do odpowiedniego rejestru. Natomiast podmioty, które planują rozpoczęcie takiej działalności od 31 października 2021 r. lub później powinny uzyskać wpis do odpowiedniego rejestru przed rozpoczęciem faktycznego prowadzenia tego rodzaju działalności.

Zgodnie z ustawą o AML działalnością na rzecz spółek lub trustów jest działalność, obejmującą świadczenie usług, polegających na:

Ø  tworzeniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej;

Ø  pełnieniu funkcji członka zarządu lub umożliwianiu innej osobie pełnienia tej funkcji lub podobnej funkcji w osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej;

Ø  zapewnianiu siedziby, adresu prowadzenia działalności lub adresu korespondencyjnego oraz innych pokrewnych usług osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej;

Ø  działaniu lub umożliwieniu innej osobie działania jako powiernik trustu, który powstał w drodze czynności prawnej;

Ø  działaniu lub umożliwieniu innej osobie działania jako osoba wykonująca prawa z akcji lub udziałów na rzecz podmiotu innego niż spółka notowana na rynku regulowanym podlegającym wymogom dotyczącym ujawniania informacji zgodnie z prawem Unii Europejskiej lub podlegająca równoważnym standardom międzynarodowym.

Z kolei działalnością w zakresie walut wirtualnych jest działalność polegająca na:

Ø  wymianie pomiędzy walutami wirtualnymi i środkami płatniczymi;

Ø  wymianie pomiędzy walutami wirtualnymi;

Ø  pośrednictwie w wymianach, o których mowa powyżej;

Ø  prowadzeniu rachunków zapewniających osobom uprawnionym możliwość korzystania z jednostek walut wirtualnych, w tym przeprowadzania transakcji ich wymiany.

Wpisu do rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów albo do rejestru działalności w zakresie walut wirtualnych dokonuje organ właściwy w sprawie tych rejestrów na podstawie wniosku przedsiębiorcy wniesionego w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP

Zgodnie z art. 153a i art. 153b ustawy pppft, podmiot prowadzący działalność na rzecz spółek lub trustów albo prowadzący działalność w zakresie walut wirtualnych, który wykonuje tę działalność bez uzyskania wpisu do odpowiedniego rejestru podlega karze pieniężnej do wysokości 100 000 zł.

Zauważyć należy, że obowiązek uzyskania wpisu do rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów nie obejmuje radców prawnych, adwokatów oraz spółek, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych i art. 4a ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze.

Ponadto doszło do rozszerzenia przesłanek wskazujących, kiedy podmiot powinien stosować środki bezpieczeństwa finansowego. Zgodnie ze zmianami instytucje obowiązane winny stosować środki bezpieczeństwa finansowego także w odniesieniu do klientów z którymi utrzymują stosunki gospodarcze, z uwzględnieniem rozpoznanego ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, zwłaszcza gdy:

Ø  doszło do zmiany uprzednio ustalonego charakteru lub okoliczności stosunków gospodarczych;

Ø  doszło do zmiany uprzednio ustalonych danych dotyczących klienta lub beneficjenta rzeczywistego;

Ø  instytucja obowiązana była w ciągu danego roku kalendarzowego zobowiązana na podstawie przepisów prawa do skontaktowania się z klientem w celu weryfikacji informacji dotyczących beneficjentów rzeczywistych, w szczególności gdy obowiązek taki wynikał z przepisów ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami.

W sytuacji woli wsparcia przy ustaleniu, czy dany podmiot winien uzyskać wpis swojej działalności w związku z możliwością potraktowania jej jako wyżej wskazane działalności regulowanej lub też uzyskania danych dotyczących obowiązków w zakresie wprowadzenia/aktualizacji danych w CRBR prosimy o kontakt.

Oceń ten wpis