Zakres podmiotowy regulacji o STIR

STIR czyli System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej jest nowym narzędziem jakim będzie dysponowała administracja skarbowa. Zasadniczym celem nowej regulacji jest wprowadzenie rozwiązań prawnych mających umożliwić skuteczne przeciwdziałanie wykorzystywaniu sektora finansowego -w głównej mierze banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych do wyłudzeń skarbowych, w szczególności wyłudzenia podatku od towarów i usług. Główną osią przedmiotowych regulacji jest nowo dodany dział IIIB (art. 119zg – art. 119zzj) do Ordynacji podatkowej ustawą z dnia 24.11.2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych.

Ogólny zarys działania STIR opiera się na bieżącym przekazywaniu informacji o rachunkach bankowych a także transakcjach realizowanych w ramach tych rachunków należących do tzw. podmiotów kwalifikowanych przez banki/SKOKi do Izby Rozliczeniowej, która następnie gromadzi te dane oraz dane z ogólnych rejestrów gospodarczych i na tej podstawie ustala tzw. wskaźnik ryzyka. Następnie takie informacje są przekazywane do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, który w oparciu o nie dokonuje analizy ryzyka pod kątem wyłudzeń skarbowych co w konsekwencji daje możliwość Szefowi KAS nałożenia blokady na dany rachunek bankowy lub dokonanie usunięcia takiego podmiotu z rejestru VAT.

Jak już była mowa o tym wyżej, przepisy o STIR odnoszą się w swoim zakresie do tzw. podmiotów kwalifikowanych.
Podmioty kwalifikowane zgodnie z art. 119zg pkt 4 Ordynacji podatkowej to osoby fizyczne będące przedsiębiorcami lub prowadzące działalność zarobkową na własny rachunek, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.

Definicja ta nie obejmuje natomiast osób fizycznych, które nie są przedsiębiorcami ani nie prowadzą działalności zarobkowej na własny rachunek. Oznacza to, że w zdecydowanej większości osób fizycznych nie można uznać za podmioty kwalifikowane. Zakres podmiotów kwalifikowanych pokrywa się zatem z zakresem podmiotów, dla których banki lub SKOK-i mogą prowadzić rachunki rozliczeniowe. W konsekwencji z pojęciem tym ściśle związana jest definicja rachunku podmiotu kwalifikowanego, za który uważa się wyłącznie rachunki rozliczeniowe (w bankach) oraz rachunki członków SKOK będących podmiotami kwalifikowanymi, przy czym nie ma znaczenia w jakiej walucie prowadzony jest dany rachunek. Nie będą zatem uznawane za rachunek podmiotu kwalifikowanego inne rachunki prowadzone przez banki lub SKOK-i (np. rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy czy rachunek karty kredytowej).

Tym samym zasadnicza część regulacji o STIR nie ma zastosowania do rachunków służących prywatnym rozliczeniom osób fizycznych. W odniesieniu do tych rachunków banki i SKOK-i nie będą przekazywać danych ich posiadaczy ani zestawień transakcji. Szef KAS nie będzie zatem otrzymywał informacji o transakcjach dokonywanych pomiędzy podmiotem kwalifikowanym a posiadaczem rachunku prywatnego – będzie otrzymywał jedynie dane zagregowane o łącznej kwocie transakcji uznających lub obciążających rachunki z tej grupy. W odniesieniu do tych rachunków innych niż rachunki podmiotów kwalifikowanych banki i SKOK-i przekazują izbie rozliczeniowej wyłącznie ich numery, kody walut oraz daty otwarcia i zamknięcia bez wskazywania posiadacza.

Jak widać zakres podmiotów, które będą objęte regulacjami o STIR jest dość szeroki. Z drugiej strony istnieje znaczna część podmiotów, zwłaszcza osób fizycznych, wykorzystujących w działalności gospodarczej prywatne rachunki bankowe, które nie będą objęte regulacjami o STIR.

Oceń ten wpis