Zaliczka na poczet zysku dla komplementariusza a implikacje podatkowe

Od 2021 r. spółki komandytowe zostały objęte zakresem ustawy o CIT, przez co utraciły swoją transparentność podatkową. Podatek dochodowy (CIT) jest rozliczany także przez spółkę, a nie tak jak dotychczas jedynie przez wspólników, co prowadzi do podwójnego opodatkowania dochodów im wypłacanych.

Zmiany wpłynęły niekorzystnie przede wszystkim na wspólników posiadających status komandytariusza. Co prawda, ustawa przewiduje zwolnienie przychodów osiąganych przez komandytariusza za pośrednictwem spółki komandytowej w kwocie odpowiadającej 50% przychodów uzyskanych przez komandytariusza z tytułu udziału w zysku spółki komandytowej, nie więcej jednak niż 60 000 zł takich przychodów uzyskanych w roku podatkowym. Niemniej, prócz relatywnie niskiej kwoty zwolnienia z opodatkowania, proponowane warunki jego zastosowania zostały tak skonstruowane, że odgrywa ono marginalne znaczenie(komandytariusz nie może posiadać ponad 5% udziałów w spółce będącej komplementariuszem, nie może być członkiem zarządu komplementariusza spółki komandytowej ani pozostawać podmiotem powiązanym ze wspólnikiem lub członkiem zarządu). W praktyce więc omawiane zmiany dla komandytariusza oznaczają podwójne opodatkowanie, analogicznie jak przy wypłacie dywidendy w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością.

W przypadku komplementariuszy zmiany są (teoretycznie) mniej odczuwalne, gdyż zryczałtowany podatek obliczony od przychodów uzyskiwanych przez komplementariusza z tytułu udziału w zyskach spółki komandytowej pomniejsza się o wartość podatku CIT zapłaconego przez spółkę komandytową w części odpowiadającej udziałowi komplementariusza w zysku spółki komandytowej. Wobec powyższego, wspólnicy często rozważają zmianę swojego statusu z komandytariusza na komplementariusza (kosztem rezygnacji z ograniczonej odpowiedzialności prawnej).

Warto jednak zwrócić uwagę, ze korzyści z posiadania statusu komplementariusza co do zasady nie są odczuwalne w momencie wypłaty zaliczek na poczet zysku spółki komandytowej. Potwierdza to chociażby interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 8 czerwca 2021 r. (0114-KDIP2-1.4010.91.2021.4.KS), w ramach której to zadano pytanie, czy spółka, wypłacając w trakcie roku podatkowego zaliczki na poczet zysku na rzecz komplementariuszy jest zobowiązana do pobrania i odprowadzenia do właściwego urzędu skarbowego zryczałtowanego podatku dochodowego. Niestety, zgodnie ze stanowiskiem Dyrektora KIS wypłacona zaliczka na poczet zysku jest przychodem komplementariusza, a momentem rozpoznania obowiązku podatkowego z tego tytułu jest faktyczna wypłata tej zaliczki. Co więcej, kwotę pomniejszenia podatku (o CIT zapłacony przez spółkę komandytową w części odpowiadającej udziałowi komplementariusza w zysku tej spółki) można ustalić dopiero, gdy znana jest wartość podatku CIT należnego od dochodu spółki komandytowej za rok podatkowy, w którym uzyskany został zysk dzielony między wspólników. Oznacza to, że chodzi wyłącznie o możliwość odliczenia równowartości odpowiedniej części należności podatku dochodowego od osób prawnych wynikającej z zeznania rocznego CIT-8 spółki komandytowej. W związku z tym do czasu, kiedy nie będzie znany/ obliczony roczny należny podatek od dochodu spółki komandytowej za rok podatkowy, z którego wypłacany jest zysk, zastosowanie odliczenia nie jest możliwe. W konsekwencji, od uzyskanych przez komplementariusza w trakcie roku podatkowego przychodów z tytułu wypłaconego w formie zaliczki zysku spółki komandytowej należny będzie zryczałtowany podatek dochodowy, do którego poboru w wysokości 19% będzie zobowiązana spółka komandytowa. Podobne stanowisko zostało wyrażone także w indywidualnej interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 30 czerwca 2021 roku (0113-KDIPT2-3.4011.400.2021.1.ID).

Co ciekawe, w obu wskazanych powyżej interpretacjach wnioskodawcy powoływali się na „przełomowy”, korzystny dla podatników wyrok NSA z 3 grudnia 2020 roku sygn. II FSK 2048/18.[1] Niestety, tak jak przewidywaliśmy, wnioski płynące z wyżej wskazanego orzeczenia, nie przemawiają na chwilę obecną do organów podatkowych.


[1] https://bgtax.pl/blog/swiatelko-w-tunelu-dla-komplementariuszy/

Oceń ten wpis