Zaliczka na podatek komplementariusza

Ostatnio na naszym blogu pojawił się artykuł Światełko w tunelu dla komplementariuszy. Z powyższego artykułu wynikało, że zapadł przełomowy wyrok NSA z dnia 3 grudnia 2020 roku sygn. II FSK 2048/18, który to dotyczy co prawda spółki komandytowo- akcyjnej, ale (co istotne) status prawno- podatkowy komplementariusza w spółce komandytowej jest w zasadzie analogiczny, jak w przypadku SKA. Zgodnie z wyżej wskazanym orzeczeniem, spółka nie jest zobowiązana do pobierania podatku od zaliczek wypłacanych komplementariuszowi w trakcie roku, gdyż żaden przepis nie nakłada takiego obowiązku. Co prawda NSA zgodził się, że w momencie wypłaty zaliczki na poczet zysku powstaje po stronie komplementariusza obowiązek podatkowy, lecz nie jest to jeszcze zobowiązanie podatkowe. Co za tym idzie, zgodnie z omawianym orzeczeniem, wypłacane w trakcie roku komplementariuszom zaliczki na poczet przyszłego zysku nie są równoznaczne z obowiązek poboru podatku przez płatnika tj. SKA (a więc teoretycznie analogicznie przez spółkę komandytową).

W ww. artykule wskazaliśmy też, że niestety wątpliwe jest, by  fiskus podzielił korzystny dla podatników pogląd prezentowany przez NSA – szczególnie, że WSA, czyli sąd I instancji, przychylił się do profiskalnej interpretacji fiskusa.

Niestety mieliśmy rację…

Poniższa interpretacja potwierdza nasze obawy tj., że fiskus wbrew stanowisku NSA, kwestionuje możliwość by od podatku dochodowego pobieranego od wypłacanych w trakcie roku komplementariuszom zaliczek z tytułu udziału w zysku, odliczyć podatek dochodowy spółki komandytowej. Zgodnie ze stanowiskiem fiskusa można to zrobić dopiero po rocznym rozliczeniu tej spółki – por. interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 19 kwietnia 2021 r., sygn. 0115-KDIT1.4011.61.2021.1.MR. Zgodnie z omawianą interpretacją, z wnioskiem o interpretację zwrócił się komplementariusz – osoba fizyczna, otrzymująca od spółki komandytowej co miesięczną zaliczkę na poczet swojego udziału w zysku. Rozliczenie następuje po zakończeniu danego roku obrotowego. W sytuacji gdy łączna kwota zaliczek jest niższa niż zysk przypadający na wspólnika za dany rok obrotowy, to pozostała kwota zysku jest wypłacana w kolejnym roku obrotowym aż do wyczerpania kwoty należnej temu wspólnikowi. Równolegle wypłacane są zaliczki na poczet zysku przypadającego za bieżący rok obrotowy. Komplementariusz zapytał, czy podatek spółki komandytowej może odliczać już w trakcie roku, tj. zanim rozliczy się ona za dany rok. W ocenie wspólnika jak najbardziej winno być to możliwe. Niestety nie zgodził się z tym jednak Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

W następstwie, uzyskanie korzystnego rozstrzygnięcia będzie (potencjalnie) możliwe dopiero na drodze sądowej.

Oceń ten wpis