Zmiana szeregu obowiązków związanych ze zgłaszaniem informacji do CRBR

Przypominamy, że ze względu na zmianę przepisów ustawy AML, które weszły w życie z dniem 31 października 2021 zmianie ulega szereg obowiązków związanych ze zgłaszaniem informacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

Mianowicie:

1.     Zmienia się lista podmiotów zobowiązanych do przekazywania informacji do CRBR – oprócz dotychczas zgłaszających informacje spółek podmiotami zobowiązanymi stają się:

·        spółki partnerskie

·        europejskie zgrupowania interesów gospodarczych

·        spółki europejskie

·        spółdzielnie

·        spółdzielnie europejskie

·        stowarzyszenia podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego

·        fundacje

·        trusty, których powiernicy lub osoby zajmujące stanowiska równoważne:

– mają miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium RP

lub

– nawiązują stosunki gospodarcze lub nabywają nieruchomość na terytorium RP w imieniu lub na rzecz trustu

2.     Niezależnie od typu podmiotu zobowiązanego do zgłaszania informacji do CRBR przestaje być obowiązkowe zgłaszanie informacji o wszystkich osobach uprawnionych do reprezentowania osoby prawnej (podmiotu zobowiązanego). Obowiązkowe będzie zgłaszanie:

 jak dotychczas

·        danych identyfikacyjnych podmiotu zobowiązanego

·        informacji o wszystkich beneficjentach rzeczywistych osoby prawnej (podmiotu zobowiązanego) ustalonych w zgodzie z obowiązującymi przepisami

 a ponadto

·        informacji o osobie lub osobach dokonujących zgłoszenia; zgłoszenie jest dokonywane przez osoby ustawowo uprawnione do reprezentacji zgłaszanej osoby prawnej – podmiotu zobowiązanego (w przypadku trustu – powiernika lub osobę zajmującą stanowisko równoważne); to czy będą to informacje o jednej czy więcej osobach zgłaszających – zależy od właściwego dla danego podmiotu sposobu reprezentacji

3.     Ze względu na przepisy przejściowe

·        spółki partnerskie, europejskie zgrupowania interesów gospodarczych, spółki europejskie, spółdzielnie, spółdzielnie europejskie, stowarzyszenia podlegające wpisowi do KRS i fundacje wpisane do KRS przed dniem 31 października 2021 r. oraz trusty spełniające jeden z warunków skutkujących obowiązkiem zgłoszenia informacji do CRBR istniejące przed dniem 31 października 2021 r. – mają obowiązek zgłosić beneficjentów rzeczywistych do CRBR najpóźniej do 31 stycznia 2022 r.

·        spółki partnerskie, europejskie zgrupowania interesów gospodarczych, spółki europejskie, spółdzielnie, spółdzielnie europejskie, stowarzyszenia podlegające wpisowi do KRS i fundacje wpisane do KRS po dniu 30 października 2021 r. oraz trusty, które spełnią jeden z warunków skutkujących obowiązkiem zgłoszenia informacji do CRBR po dniu 30 października 2021 r. – mają obowiązek zgłosić beneficjentów rzeczywistych do CRBR najpóźniej w ciągu 7 dni odpowiednio od wpisania do KRS lub spełnienia warunku dla trustu.

Ponadto ważna zmiana odnośnie beneficjentów posiadających więcej niż 1 obywatelstwo:

Spółki, które zgłosiły do CRBR informacje o beneficjentach rzeczywistych przed 31 października 2021 r., w przypadku, gdy wśród zgłoszonych osób będących beneficjentami rzeczywistymi na dzień 31 października 2021 r., są osoby posiadające więcej niż jedno  obywatelstwo – mają obowiązek zgłosić informację o dodatkowych obywatelstwach beneficjenta rzeczywistego (niezgłoszonych uprzednio do CRBR) w terminie do 30 kwietnia 2022 r.

Informujemy, że wszelkie rozbieżności mogą być wychwytywane między innymi przez banki, które to jako instytucje obowiązane w rozumieniu ustawy AML, w przypadkach, w których nałożony na nie został obowiązek przekazania organowi właściwemu w sprawach CRBR zweryfikowanej informacji o zidentyfikowanych rozbieżnościach (art.61a ustawy AML) mogą w celu wykonania tego obowiązku korzystać z odpowiedniej usługi systemu teleinformatycznego CRBR.

Oceń ten wpis