Źródła przychodów w CIT – rewolucyjna zmiana w 2018 roku

Z dniem 1 stycznia 2018 roku ustawodawca w przepisach podatku dochodowego od osób prawnych wyodrębnił źródło przychodów w postaci zysków kapitałowych.

Oznacza to, iż w obecnym stanie prawnym podatnicy podatku CIT będą zobowiązani do podziału swoich przychodów na przychody generowane z działalności operacyjnej i z zysków kapitałowych.

Do końca 2017 roku w Ustawie CIT dochody pochodzące z udziału w zyskach osoby prawnej, jak i dochody z działalności operacyjnej, w zeznaniu rocznym podlegały łączeniu.

Zgodnie z brzmieniem nowego przepisu art. 7b Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych za przychody z zysków kapitałowych uznaje między innymi: przychody z udziału w zyskach osób prawnych (np. dywidendy, przychody z umorzenia udziału, wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej, przychody uzyskane w następstwie przekształceń, łączenia lub podziałów podmiotów), przychody z tytułu wniesienia do osoby prawnej lub spółki wkładu niepieniężnego, przychody z papierów wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych, przychody z praw autorskich, licencji czy praw określonych w ustawie Prawo własności przemysłowej.

Od 2018 roku podatnik, który uzyska dochody zarówno z “zysków kapitałowych”, jak i z działalności operacyjnej, w danym roku podatkowym będzie zobligowany do opłacenia podatku dochodowego w wysokości dochodu osiągniętego z obu tych źródeł. Natomiast w przypadku wykazania dochodu tylko w jednym z nich, rozliczenie będzie następowało oddzielnie.

Co to oznacza dla podatników?

Mianowicie, strata z jednego ze źródeł nie pozwoli na pomniejszenie dochodu pochodzącego z drugiego. Podatnik będzie mógł jednak, w ramach tego samego źródła, odliczać stratę przez pięć lat podatkowych, następujących kolejno po sobie. Wysokość takiego obniżenia w żadnym wypadku nie będzie mogła przekroczyć 50% kwoty straty. Analogicznie, w sytuacji gdy podatnik wykaże stratę pochodzącą z obu źródeł, przez kolejne lata będzie mógł obniżyć o nią dochód pochodzący z tej samej kategorii.

Warto również pamiętać o tym, że zgodnie z art. 5 Ustawy nowelizującej, straty poniesione przez podatników za lata poprzedzające rok podatkowy rozpoczęty po dniu 31 grudnia 2017 roku, podlegają odliczeniu od dochodu, na zasadach i w wysokości określonej przepisami Ustawy o CIT w brzmieniu dotychczasowym. Zatem po 31 grudnia 2017 r. odliczenie strat z lat podatkowych rozpoczętych przed 1 stycznia 2018 r. będzie w dalszym ciągu możliwe od sumy wszystkich dochodów, niezależnie od źródła ich uzyskania, według kolejności oraz proporcji wybranej przez podatnika.

Asystent działu prawnego
Klaudia Kalczyńska

Oceń ten wpis