Źródła przychodów w CIT – rewolucyjna zmiana w 2018 roku

Z dniem 1 stycznia 2018 roku ustawodawca w przepisach podatku dochodowego od osób prawnych wyodrębnił źródło przychodów w postaci zysków kapitałowych.

Oznacza to, iż w obecnym stanie prawnym podatnicy podatku CIT będą zobowiązani do podziału swoich przychodów na przychody generowane z działalności operacyjnej i z zysków kapitałowych.

Do końca 2017 roku w Ustawie CIT dochody pochodzące z udziału w zyskach osoby prawnej, jak i dochody z działalności operacyjnej, w zeznaniu rocznym podlegały łączeniu.

Zgodnie z brzmieniem nowego przepisu art. 7b Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych za przychody z zysków kapitałowych uznaje między innymi: przychody z udziału w zyskach osób prawnych (np. dywidendy, przychody z umorzenia udziału, wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej, przychody uzyskane w następstwie przekształceń, łączenia lub podziałów podmiotów), przychody z tytułu wniesienia do osoby prawnej lub spółki wkładu niepieniężnego, przychody z papierów wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych, przychody z praw autorskich, licencji czy praw określonych w ustawie Prawo własności przemysłowej.

Od 2018 roku podatnik, który uzyska dochody zarówno z “zysków kapitałowych”, jak i z działalności operacyjnej, w danym roku podatkowym będzie zobligowany do opłacenia podatku dochodowego w wysokości dochodu osiągniętego z obu tych źródeł. Natomiast w przypadku wykazania dochodu tylko w jednym z nich, rozliczenie będzie następowało oddzielnie.

Co to oznacza dla podatników?

Mianowicie, strata z jednego ze źródeł nie pozwoli na pomniejszenie dochodu pochodzącego z drugiego. Podatnik będzie mógł jednak, w ramach tego samego źródła, odliczać stratę przez pięć lat podatkowych, następujących kolejno po sobie. Wysokość takiego obniżenia w żadnym wypadku nie będzie mogła przekroczyć 50% kwoty straty. Analogicznie, w sytuacji gdy podatnik wykaże stratę pochodzącą z obu źródeł, przez kolejne lata będzie mógł obniżyć o nią dochód pochodzący z tej samej kategorii.

Warto również pamiętać o tym, że zgodnie z art. 5 Ustawy nowelizującej, straty poniesione przez podatników za lata poprzedzające rok podatkowy rozpoczęty po dniu 31 grudnia 2017 roku, podlegają odliczeniu od dochodu, na zasadach i w wysokości określonej przepisami Ustawy o CIT w brzmieniu dotychczasowym. Zatem po 31 grudnia 2017 r. odliczenie strat z lat podatkowych rozpoczętych przed 1 stycznia 2018 r. będzie w dalszym ciągu możliwe od sumy wszystkich dochodów, niezależnie od źródła ich uzyskania, według kolejności oraz proporcji wybranej przez podatnika.

Asystent działu prawnego
Klaudia Kalczyńska

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wypełnij to pole
Wypełnij to pole
Proszę wprowadzić prawidłowy adres e-mail.

Menu